Příspěvek z Programu regenerace městské památkové rezervace

O příspěvek z programu regenerace lze žádat pouze na opravu objektu, který byl prohlášen kulturní památkou. (Lze zkontrolovat dotazem na místním pracovišti Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí nebo na pracovišti odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice, Kněžská 19, nebo na internetových stránkách MonumNet.npu.cz

Žádat o příspěvek může pouze vlastník kulturní památky nebo jím zplnomocněná osoba.

Doporučujeme obrátit se osobně přímo na odbor památkové péče, kde vám zodpovědný pracovník poradí se zpracováním žádosti.

Jaké doklady potřebujete:

- doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. originál výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, které nejsou starší než 6 měsíců, včetně kopie z katastrální mapy
- doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zák. č. 137/2006 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o veřejnou zakázku, a nejde-li o práce prováděné svépomocí

- závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (v tomto případě přímo odboru památkové péče magistrátu města)

- smlouva o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, termínu provedení prací a s uvedením sjednané nebo odborně odhadnuté ceny těchto prací pro daný rok a položkového rozpočtu prací (včetně výkazu výměr k jednotlivým položkám, který bude zpracován např. dle cenové soustavy ÚRS Praha, v platné cenové úrovni; součástí položkového rozpočtu by měl být krycí list a rekapitulace stavebních prací a dodávek).

- fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek

- stavební povolení nebo stavební ohlášení vydané stavebním úřadem v souladu se zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, týkající se druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek

- doložení výnosu z kulturní památky za období minulého roku

- prohlášení, že na objektu kulturní památky neváznou závazky ve smyslu vyrovnání konkurzní podstaty

- prohlášení, že vlastník kulturní památky je ochoten podílet se na Programu minimální požadovanou výší finančního objemu obnovy (min. 40 % FO, PO, církve)

- pokud je vlastník plátcem DPH, předloží prohlášení o tom, zda-li uplatní nebo neuplatní odpočet DPH ve vztahu k obnově kulturní památky

+ kopie licence restaurátora (pouze v případě restaurátorských prací)

Po dokončení stavebních prací musí žadatel předložit závěrečné vyúčtování a proběhne kontrola provedených prací po ukončení té části obnovy památky, na kterou se vztahuje příspěvek.

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, budova Kněžská 19, 4. patro
Ing. Irena Tomandlová, číslo dveří 510
tel.: 386 804 302, e-mail: TomandlovaI@c-budejovice.cz

Úřední hodiny

pondělí

8:00 – 17:00

středa

8:00 – 17:00

pátek

8:00 – 11:30