Přístavba Jihočeské knihovny si vyžaduje zvláštní užívání komunikace

Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu povoluje zvláštní užívání místní komunikace (chodník) v ulici Lidická třída pro vytvoření zařízení staveniště na přístavbu budovy Jihočeské vědecké knihovny.

Termín: 16. 4. 2019 - 30. 9. 2020

Podmínky zvláštního užívání dotčené pozemní komunikace:

1. Po celou dobu bude místo ošetřeno dopravním značením.

2. Vjezd na staveniště z ulice Lidická třída bude výhradně odbočením vpravo a výjezd ze staveniště zpět na místní komunikaci bude rovněž výhradně odbočením vpravo.

3. Trasa vozidel vyvážejících zeminu (případně stavební a jiný materiál) z prostoru staveniště bude následující: Lidická tř. – Goethova – F. A. Gerstnera – Mánesova (tj. nákladní vozidla nesmí vjet na Krumlovský most a pokračovat v jízdě na Senovážné náměstí!).

4. Žadatel je povinen zajistit, aby bylo maximum vytěžené zeminy odváženo nákladními vozidly o víkendu! V pracovních dnech v době „ranní dopravní špičky“ – tj. v době od 6.30 do 8.30 hodin je zákaz vyvážení jakýchkoliv materiálů ze staveniště, resp. je zákaz výjezdu staveništní techniky z prostoru staveniště! V době „odpolední dopravní špičky“, tj. v době 14.00 – 16.30 hodin v pracovních dnech, je povolen výjezd max. 3 nákladních vozidel za hodinu z prostoru staveniště.

5. Správní orgán upozorňuje, že s ohledem na tradiční, mezinárodní běžecký závod „Mattoni ½ Maraton 2019“ bude dne 1. 6. 2019 souvisejícím dopravně inženýrským opatřením znemožněn příjezd na staveniště.

6. Stávající přístřešek zastávky MHD bude vhodně přemístěn směrem ke Krumlovskému mostu tak, aby byl zachován min. 2 m volný průchozí profil chodníku.

7. Budou dodrženy podmínky dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice Po celou dobu realizace DIO bude zajištěn bezpečný průjezd vozidel MHD včetně trolejbusové dopravy řešeným územím. Zastávka MHD „U Soudu“ (směr Senovážné náměstí) bude dočasně přesunuta dle předložené situace DIO.

8. Budou dodrženy podmínky dopravce: GW BUS a.s. Zastávka bude společná se zastávkou MHD. Linkové autobusy zastávku využívají zejména pro výstup, nástup cestujících ve směru autobusové nádraží je minimální. Pro spojenou zastávku může být využit celý záliv od začátku.

9. Žadatel je povinen zajistit, aby vozidla před výjezdem na místní komunikaci byla řádně očištěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování místních komunikací (vozovek).

10. Zařízení staveniště bude po celou dobu řádně oploceno tak, aby se zabránilo vstupu neoprávněné osoby.

11. Na plotu zařízení staveniště bude kontakt na žadatele, resp. zhotovitele stavby.

12. Nesmí dojít ke škodě nebo úrazu způsobené třetí osobě.

Soubory ke stažení

Stránka byla upravena 15. 4. 2019.