Provozní řád tržiště na Piaristickém náměstí

 1. Na Piaristickém náměstí je povolen tržní prodej výhradně zemědělských výpěstků a prodej ovoce, zeleniny a rukodělných výrobků, medu a včelích produktů v souladu s nařízením č. 1/2006 Statutárního města České Budějovice.
 2. Tržiště je v provozu celoročně.
 3. Prodejní  stánky mohou být umístěny pouze na místě k tomu určenému podle pokynů správce tržiště. Kapacita tržiště je 60 prodejních míst se záborem do 6m2. Každý jednotlivý prodejce si může pronajmout pouze jedno tržní místo. Doba prodeje je zpravidla ve čtvrtek a v sobotu od 6:00 do 13:00. Mimo tuto dobu nesmí být na tržišti umístěn žádný stánek, ani části jeho konstrukce. Odklízení stánků a celkový úklid prodejního místa se musí provést do 30 min. po ukončení stanovené prodejní doby.
 4. Na tržišti je zakázáno stání a parkování jakýchkoliv vozidel. Nezbytný vjezd vozidel pro zásobení stánků je možný z Hroznové ulice a pouze pro vozidla do 3,5 t. Vjezd je zakázán po dobu prodeje. Prodej přímo z vozidel nebo přívěsných vozíků není na tržišti povolen.
 5. Prodávající je povinen udržovat na místě prodeje pořádek. Po ukončení  prodeje místo uklidit a případné odpady odvézt.
 6. Prodávající je povinen na viditelném místě označit stánek jménem a příjmením, obchodní firmou nebo názvem, údajem o sídle nebo místě podnikání, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost prodejního stánku.
 7. Prodejci medu, jejichž med musí pocházet z vlastního hospodářství, jsou navíc tento med povinni podle příslušných ustanovení veterinárního zákona označit jménem, příjmením a místem trvalého pobytu nebo pobytu chovatele, druhem medu podle jeho původu, údajem o jeho množství a datem minimální trvanlivosti.
 8. Jedním prodejním místem či stánkem se rozumí vlastní prodejní plocha, včetně prodejcem zabraných skladovacích a manipulačních ploch.
 9. Za prodejní místo – užívání veřejného prostranství je prodejce povinen zaplatit denní poplatek podle platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
 10. Výběr poplatků provádí pověřený pracovník finančního odboru Magistrátu města České Budějovice, a to před zahájením prodeje. Prodejce je povinen se řídit všemi pokyny pracovníků finančního odboru, odboru správy veřejných statků a strážníků městské policie po celou dobu prodeje. Za plnění všech podmínek provozního řádu je plně odpovědný prodávající.
 11. Výjimky z tohoto provozního řádu je oprávněna povolit pouze Rada města České Budějovice. 
 12. Porušení povinností zde uvedených v tomto provozním řádu a těch, které jsou stanoveny v nařízení č.1/2006 Tržní řád, budou postihovány v souladu s tímto nařízením.
 13. Při nesplnění povinnosti zaplacení místního poplatku bude postupováno v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.12/2005 o místních poplatcích.
 14. Kontrolu dodržování provozního řádu zajišťuje správce tržiště.

 Schváleno Radou  města Českých Budějovic dne 15. 11. 2006 usnesením č. 1007/2006.