Průběh zpracování Strategického plánu města České Budějovice

 • Práce na Strategickém plánu města byly zahájeny v květnu 2007.
 • Bylo ustaveno celkem 5 pracovních skupin tvořených zástupci vedení města, magistrátu města a široké odborné veřejnosti, které se aktivně podílejí na tvorbě Strategického plánu.
 • Pracovní skupiny byly ustaveny dle tématických oblastí :
  • PS 1 Doprava a technická infrastruktura (silniční, železniční, letecká, vodní, cyklistická a pěší doprava, doprava v klidu, veřejná doprava, technické sítě apod.)
  • PS 2 Udržitelný územní rozvoj (udržitelný prostorový rozvoj města, územní plánování, životní prostředí a jeho ochrana, regenerace panelových sídlišť, památková péče, rozvoj města, problematika EU apod.)
  • PS 3 Kvalita života obyvatel města (volnočasové aktivity, občanská vybavenost, bezpečnost, kultura, bydlení ve městě, spolkový život, služby pro obyvatele města apod.)
  • PS 4 Ekonomický rozvoj (hospodářství a rozvoj podnikání, věda, výzkum a inovace, spolupráce se vzdělávací soustavou, cestovní ruch jako součást ekonomiky města apod.)
  • PS 5 Zdravotnictví, sociální oblast a školství (zdravotní zařízení a služby, sociální služby, základní, střední a vysoké školství, předškolní a mimoškolní péče apod.)
 • Členové pracovních skupin se sešli celkem čtyřikrát (červen, srpen, říjen a listopad 2007). Připomínkování návrhů a konzultace poté probíhaly prostřednictvím elektronické pošty.
 • V červenci 2007 byl zpracován návrh tzv. socioekonomického profilu města, tzn. analýza současného stavu dle jednotlivých oblastí.
 • Dále byly zpracovány dílčí SWOT analýzy pro jednotlivé oblasti - analýzy slabých a silných stránek, ohrožení a příležitostí v dalším rozvoji města. Po vyhodnocení dílčích analýz byla sestavena souhrnná SWOT analýza města.
 • V průběhu října 2007 byla navržena vize města spolu se 4 prioritními oblastmi, které budou určovat hlavní směry dalšího rozvoje města České Budějovice v letech 2007-2013.
 • V říjnu 2007 bylo zahájeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzv. SEA.
 • V posledním čtvrtletí roku 2007 pak byla vytvářena strategická a návrhová část strategického plánu, prováděcí část a finanční plán.
 • V listopadu 2007 proběhlo veřejné projednání návrhu strategického plánu. Při této příležitosti bylo vylosováno 100 respondentů dotazníkového šetření, kteří byli odměněni za svou účast při tvorbě tohoto dokumentu.
 • V lednu 2008 bylo dokončeno zjišťovací řízení se závěrem, že koncepce Strategický plán města České Budějovice bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzv. SEA. 
 • V únoru 2008 byl projednán finální návrh strategického plánu radou města, výborem pro strategické plánování a rozvoj.
 • V březnu 2008 byl předložen finální návrh zastupitelstvu města.
 • V dubnu 2008 bylo zpracováno hodnocení koncepce Strategického plánu podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které si můžete prohlédnout zde. Výsledky hodnocení byly prezentovány na veřejném projednání dne 6.5.2008
 • Dále bylo zahájeno posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). V souvislosti s tím proběhlo dne 16.6.2008 další veřejné projednání návrhu koncepce strategického plánu. Zápis z tohoto projednání je k dispozici zde.
 • V červenci 2008 bylo vydáno souhlasné stanovisko Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, čímž byl ukončen proces posuzování vlivu koncepce na životní prostředí (SEA).
 • Dne 4.9.2008 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 160/2008 konečnou podobu Strategického plánu města České Budějovice.

Současně s přípravou Strategického plánu města byl připravován i tzv. Integrovaný plán rozvoje města, který tvoří pomyslný most mezi konkrétními projekty a možnostmi financování ze strukturálních fondů Evropské unie.

Zapojení veřejnosti do tvorby strategického plánu :

 1. Prostřednictvím dotazníkového šetření - dotazníky vyplnilo celkem 665 obyvatel města (výsledky). Zároveň s tímto šetřením probíhalo dotazování mezi návštěvníky města, kterého se zúčastnilo 116 respondentů (výsledky). Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
 2. Prostřednictvím připomínkového formuláře - v průběhu prací měli občané možnost ovlivnit budoucnost města a aktivně se podílet na zpracování strategického plánu. Na webové nástěnce zpracovatele (zde) byl zveřejněn formulář, jehož pomocí mohli občané zasílat své připomínky ke zveřejňovaným dokumentům. 
 3. Při veřejném projednání návrhu strategického plánu, které se konalo 26.11.2007 a 16.6.2008.