Regenerace bytových domů


Pomůcky pro rychlé zvládnutí vyúčtování aktivit projektu:


 • Jak vyplnit Monitorovací zprávu /zde
 • Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX- POST /zdeHodnocení 2. uzavřené výzvy /zde


Hodnocení 1. uzavřené výzvy /zde


Ukončená výzva č. 2 /zde


Ukončená výzva č. 1 /zde


Kdo může získat dotaci?


Žádost o dotaci mohou podat vlastníci bytových domů v zóně zahrnující ulice: v celé délce
V. Volfa, M. Chlajna, K. Chocholy, K. Štěcha, Dr. Bureše, N. Frýda a část ulice Ant. Barcala (konkrétně č. 1272/16, 1273/18, 1274/20, 1275/22, 1276/24, 1277/26, 1446/26a).  Bytový dům je definován takto:


 • více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
 • má nejméně čtyři samostatné byty,
 • budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty.


Seznam všech oprávněných žadatelů je uveden zde.


Na co konkrétně lze dotaci použít?


Z dotace lze hradit část tzv. způsobilých výdajů. Způsobilé jsou pouze investiční výdaje, a to pouze do společných prostor bytových domů. Seznam způsobilých výdajů naleznete zde.


Předkládaný projekt musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, z dotace nelze hradit provádění oprav či údržby.


Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu. 


Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, pokud pořizovací cena převýšila částku 40 000,- Kč nebo dle interních postupů příjemce u jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku a majetek byl v tomto roce uveden do používání.


Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku.


Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu, nebo technických parametrů.


Jak předkládat žádost o dotaci?


Jak při předkládání žádosti, tak i při samotné realizaci projektu je žadatel o dotaci povinen postupovat dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (dále jen „Příručka“). Její přílohy naleznete zde. Pro potřeby příjemců dotace lze použít formulář Hlášení o udržitelnosti projektu, stahujte zde.


Seznámit se s touto Příručkou doporučujeme jako první krok. Jsou zde uvedeny přesné požadavky na zpracování žádosti a jejích povinných příloh. Těmi jsou např.:


 • Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací.
 • Platný doklad o povolení stavby.
 • Platný průkaz energetické náročnosti budovy /více
 • Čestné prohlášení žadatele, že má zajištěny finanční prostředky pro předfinancování projektu /vzor


 Úplný seznam povinných příloh žádosti je uveden v Příručce, nebo zde.


Aktuální znění Příručky je také zveřejněno na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2.


Ochrana rorýsů a netopýrů/ Na sídlišti Máj se vyskytují a hnízdí chránění rorýsi a netopýři. Při rekonstrukci budov je nutné tuto skutečnost respektovat!


Benefit7


Žádost se vyplňuje výhradně elektronicky, v informačním systému Benefit7. Jako návod Vám poslouží prezentace zde. Také si můžete prohlédnout vyplněnou, vzorovou žádost zde.


Finálně uložená, vytištěná žádost o dotaci včetně příloh bude předkládána ve 2 krocích:


 1. Nejprve se žádost předloží na Magistrát města. Hodnotící komise posoudí, zda žádost odpovídá podmínkám stanoveným ve výzvě, zda je předkládaný projekt součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Vyhovující žádosti město vystaví potvrzení a žádost včetně příloh žadateli vrátí.
 2. Poté žadatel předloží tuto žádost včetně potvrzení na Pobočku Centra pro regionální rozvoj (CRR) pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek, kde proběhne kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Úspěšným projektům CRR vydá Potvrzení o způsobilosti projektu a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Při odevzdání žádosti Vám na podatelně města potvrdí Předávací protokol. Druhé vyhotovení na podatelně zanecháte. Tento formulář si můžete předvyplnit a dvakrát vytisknout zde.


Orientační harmonogram administrace Vašich projektových žádostí naleznete zde.


Zahájení a ukončení realizace projektů


 • Projekty mohou být realizovány ode dne, kdy CRR vydá žadateli Potvrzení o způsobilosti projektu. Před datem vydání Potvrzení mohou být zahájena výběrová a zadávací řízení, ale nesmí být zahájeny stavební práce, nebo dán závazný příslib objednávky zařízení. Nesmí být rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky - podepsána smlouva s dodavatelem.
 • Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétního projektu. Závazné termíny realizace projektu budou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vydá MMR.  
 • MMR převádí prostředky na účet příjemce dotace až po realizaci projektu. Příjemce musí nejdříve veškeré náklady projektu uhradit a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady a dalšími dokumenty (viz. Příručka).


Jak velkou dotaci lze získat?


 • U projektů z regionu Jihozápad činí podpora 36 % způsobilých výdajů. V případě malého podniku je schválena ještě bonifikace 20 % a u středního podniku 10 %. Definice malého a středního podniku je vysvětlena v příloze č.1 Příručky.
 • Výše dotace tak může dosahovat až 56 % z uznatelných nákladů (týká se většiny subjektů v dotčené oblasti).
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro jednotlivé projekty není omezena


Více informací naleznete postupně v plánované výzvě, Příručce či přímo u kontaktních osob uvedených níže. Dotazy zasílejte na emailovou adresu iprm.maj@c-budejovice.cz.


Kontakt pro doplňující informace:


Odbor rozvoje a cestovního ruchu:


Dana Dolanská – tel.: 386 803 207, dolanskad@c-budejovice.cz


Jan Syrovátka – tel.: 386 803 214, syrovatkaj@c-budejovice.cz


Centrum pro regionální rozvoj:


Regionální kancelář CRR Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek


Ing. Naděžda Burešová – tel.: 382 224 414, buresova@crr.cz


Ing. Pavla Bártíková - tel.: 382 224 416, bartikova@crr.cz


Ing. Martina Němcová - tel.: 382 224 414, nemcova@crr.cz