Regenerace Máje - Úsek 01b (mezi K. Štěcha, E. Rošického, U Rozvodny, K. Chocholy a V. Volfa)

Umístění a popis

Úsek 01b se nachází v severní části sídliště Máj. Zahrnuje rozsáhlou plochu vymezenou ulicí V. Volfa a K. Chocholy na západní straně a ulicí K. Štěcha na straně východní. Ze severu je ohraničen ulicemi U Rozvodny a E. Rošického, přechází do prostoru zástavby Zavadilka, severovýchodním směrem do volné krajiny v okolí Mladohaklovského a Velkého Vávrovského rybníka. Úsek je rozdělen na dvě samostatné stavby.

Nákres stavby 1, vymezené ulicemi U Rozvodny, E. Rošického a K. Štěcha, a stavby 2, která zahrnuje okolí ulice K. Chocholy, ohraničené z jihu ulicí V. Volfa a z východu liní domů v K. Štěcha.

Přehled hlavních úprav

  • Došlo k celkové úpravě stávajících komunikací, povrch všech chodníků je nový. Zpevněné plochy jsou odvodněny novými kanalizačními prvky. Po provedení sadových úprav byl osazen městský mobiliář. Je vybudováno nové veřejné osvětlení.  
  • V severní části je domodelován pahorek pro sáňkaře, upraveno stávající "basketbalové" hřiště, prostor před předávací stanicí byl doplněn prvky pro volnočasové aktivity.
  • Došlo k navýšení parkovacích kapacit výstavbou nových a úpravou stávajících parkovacích stání.
  • Plánované prodloužení ulice K.Chocholy a napojení na ul. U Rozvodny bylo obyvateli zavrhnuto, došlo pouze k úpravě a rozšíření stávajícího parkoviště s obratištěm.

Aktuální stav

Realizace probíhala od července 2013, ukončena byla v květnu 2014.