Regionální operační program

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále ROP NUTS II Jihozápad) je jedním z regionálních operačních programů, které budou realizovány pro Cíl Konvergence dle Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 1260 / 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (dále obecné nařízení).

ROP NUTS II Jihozápad je prostřednictvím vybraných prioritních os a oblastí podpory zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. ROP NUTS II Jihozápad je programem koncentrovaných intervencí regionálního rozměru směřujících do oblastí, které mají v rámci kompetencí ROP NUTS II Jihozápad vymezených v Národním rozvojovém plánu nejvyšší potenciál přispět k vyváženému a dlouhodobě udržitelnému rozvoji regionu. Tyto intervence přispívají ke zlepšování dostupnosti center, podporují urbánní rozvoj měst a obcí, rozvoj školství, dostupnost sociálních služeb, zdravotnické péče a rozvoj cestovního ruchu a kultury.

Město České Budějovice již získalo prostředky nebo přislíbené prostředky z ROP na podporu projektů v těchto prioritních osách:

Prioritní osa 1 – Dostupnost center

Stavební úpravy Lannovy třídy v Českých Budějovicích

Jednalo se o rekonstrukci a modernizaci místní komunikace – Lannovy třídy v úseku Jeronýmova – Štítného (II. etapa). Cílem bylo zvýšit bezpečnost dopravy v dané lokalitě (revize dopravního systému a prostoru, nové řešení uličního profilu). Záměrem bylo také zlepšení podmínek pro pěší frekvenci a pro cyklisty.

Celkové náklady: 59.018.240,-
Přidělená dotace: 14.900.180,-

Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská

Předmětem investičního projektu je rekonstrukce a modernizace Centra sociálních služeb Staroměstská, včetně nákupu nového vybavení. Jde především o transformaci Centra z dnešní podoby penzionu pro seniory bez provozního zázemí na plně vybavený domov pro seniory. Ten nabídne rozsáhlé zázemí lidem, kteří již potřebují péči danou jejich věkem a zdravotním stavem, a jejichž mobilita je často na nižší úrovni. Domov pro seniory je rezidenční zařízení, jehož posláním je podpora běžného způsobu života seniorů a vytváření podmínek pro spokojený a plnohodnotný život ve stáří.

Celkové náklady: 53 160 420,-
Dotace: 38.726.740,-

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Cyklostezka podél zanádražní komunikace - 4. etapa

Předmětem investičního projektu bylo vybudování sdružené cyklostezky s chodníkem vedenou z Pětidomí (ulice U Lávky) až k nové okružní křižovatce Mladé, z nové okružní křižovatky Mladé k ulici Novohradská, dále v prostoru okružní křižovatky a podél pravé strany ulice J. Masaryka. Celková délka cyklostezky je 2 182 m.

Smyslem projektu bylo zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch.

Celkové náklady projektu: 17 mil. Kč
Dotace: 8,165 mil. Kč

Doba udržitelnosti projektu - konec monitorovaného období: 22. 1. 2020

Ostatní projekty financované z ROP jsou začleněny v sekci Nástěnka IPRM.