Rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého (7. 12. 2011)

Dne 7. listopadu 2011 byly oficiálně ukončeny práce na rekonstrukci kostela sv. Jana Nepomuckého a podepsán předávací protokol stavby. Rekonstrukce kostela probíhala ve dvou etapách, z nichž první od února 2010 do července 2011, druhá pak od srpna do listopadu 2011. V první etapě byla provedena rekonstrukce fasády hlavní věže, započata výměna střešní krytiny, oprava zbývajících ploch fasády a stavební úpravy v interiéru kostela. Ve druhé etapě byla dokončena zbývající plocha fasád, výměna střešní krytiny a veškeré práce v interiéru kostela. 

Díky finanční podpoře Evropské unie, poskytnuté prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, se kostel těsně před svými 100. narozeninami dočkal nového zastřešení, nové fasády, nových rozvodů elektroinstalace, osvětlení, ozvučení, zabezpečovacího zařízení a výmalby. Rekonstrukce kostela si vyžádala náklady ve výši 9,8 mil. Kč, z toho dotace ROP činila 8,2 mil. Kč, zbývající částka 1,6 mil. Kč představovala vlastní finanční podíl farnosti.

Díky finanční podpoře statutárního města České Budějovice bylo dále možno provést další práce, jejichž nutnost byla vyvolána celkovou rekonstrukcí kostela. Jednalo se o výměnu oken a restaurátorské práce na kamenných prvcích fasády a vitrážovém zasklení na jižní fasádě. Na tyto další práce statutární město České Budějovice přispělo v období 2010 – 2011 částkou cca 1,1 mil. Kč, přičemž vlastní podíl farnosti činil dalších 0,4 mil. Kč.

Kostel se tak právem znovu stal hlavní dominantou jižní části našeho města a díky zvelebení vnitřního prostoru a jeho okolí může opět sloužit bohoslužbám a stát se i místem konání přednášek, koncertů a dalších společensky atraktivních akcí. Díky uzavřeným partnerským smlouvám se statutárním městem České Budějovice, Nemocnicí České Budějovice a.s., Biskupstvím českobudějovickým a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu bude další úsilí zaměřeno na oslovení co možná nejširšího spektra návštěvníků kostela tak, aby kostel byl místem nejen pro duchovní, ale i kulturní vyžití.

foto: Stanislav Korbel