Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)

Projekt se zabýval rekonstrukcí ulice v intravilánu města České Budějovice. Ulice je jednou z dopravních tras v Suchém Vrbném, spojující tuto místní část s ostatními městskými částmi a centrem. Rekonstrukce ulice byla nutná k zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a zajištění plynulé dopravy zvýšením dopravní propustnosti. Bezpečnost byla zajištěna zejména dětem školního a předškolního věku, neboť tato ulice je významnou trasou do základní školy Pohůrecká a v kolmé ulici k ulici E. Beneše (ul. V. Špály) leží také mateřská škola.

Rekonstrukce zahrnovala:

- obnovu konstrukčních vrstev a povrchů vozovky

- vznik nových parkovacích stání, chodníků a přidružených ploch

- výměnu potrubí vodovodních řadů a kanalizačních sběračů, včetně přípojek

- výměnu kabelů a svítidel veřejného osvětlení

- stavební úpravu části plynovodu

- sadové úpravy

Harmonogram projektu (termín fyzické realizace projektu): 04/2013-03/2014

Celkové náklady projektu: 12 mil. Kč

Obdržená dotace: 3,7 mil. Kč

Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci, ke zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti, plynulosti dopravy, vznikla zde i nová parkovací místa. Došlo ke snížení nákladů na údržbu komunikace, úspoře času jízdy a dále ke snížení hlukové a emisní zátěže okolního prostředí. Tím došlo ke zvýšení spokojenosti obyvatel a zvýšila se kvalita jejich života. Komunikace je přizpůsobená pohybu osob se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu.

Projekt byl koncipován jako jednoetapový.