Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti G. Svobody (Pivovarská – L.B. Schneidera)

Projekt byl zaměřen na zlepšení fyzického prostředí ve městě České Budějovice. Zabýval se provedením rekonstrukce úseku komunikace ve vnitřní části města, který byl ve špatném technickém stavu.

Stavba zahrnovala:

- úpravy komunikací – vozovek, parkovišť a chodníků

- úpravu vodovodu a vodovodních přípojek

- rekonstrukci veřejného osvětlení

- vegetační úpravy

Harmonogram projektu (termín fyzické realizace): 04/2013-05/2014

Celkové náklady projektu: 7,8 mil Kč

Obdržená dotace: 2,78 mil. Kč

Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci, ke zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti, plynulosti dopravy, došlo ke snížení nákladů na údržbu komunikace, úspoře času jízdy a dále ke snížení hlukové a emisní zátěže okolního prostředí. Tím došlo ke zvýšení spokojenosti obyvatel a zvýšení kvality jejich života. Komunikace byla přizpůsobena pohybu osob se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu.

Projekt byl koncipován jako jednoetapový.