Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty

Projekt byl zaměřen na zlepšení fyzického prostředí ve městě České Budějovice.  Zabýval se provedením rekonstrukce úseku komunikace ve vnitrobloku ul. J. Plachty, který byl ve špatném technickém stavu. Součástí projektu byla také rekonstrukce související vodohospodářské infrastruktury.

Stavba zahrnovala:

- úpravy komunikací, parkovišť a chodníků

- úpravy vodovodu, vodovodních přípojek 

- úpravy zeleně

Harmonogram projektu (termín fyzické realizace projektu): 04/2013 - 01/2014

Celkové náklady projektu: 9,5 mil. Kč

Obdržená dotace: 5,9 mil. Kč

Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci, ke zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti, plynulosti dopravy, vznikla zde i nová parkovací místa. Došlo ke snížení nákladů na údržbu komunikace, úspoře času jízdy a dále ke snížení hlukové a emisní zátěže okolního prostředí. Komunikace byla přizpůsobena pohybu osob se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu.

Projekt byl koncipován jako jednoetapový.