Revitalizace parku Dukelská v Českých Budějovicích

Popis akce

Jedná se o rekonstrukci městského parku v blízkosti historického jádra města a přetrasování stávajících komunikací za účelem zamezení kolizí chodců a cyklistů na trase spojující centrum města s jižním předměstím. Navržena je komunikace třídy IV. (značena jako společná stezka pro cyklisty a chodce – C 9a), která navazuje na severojižní cyklistickou trasu při pravém břehu řeky Malše (č. 1018, 1050 a 1096). Komunikace třídy IV. určená výhradně pro chodce je vedena po křivce přibližující se k nábřeží a je napojena na stávající chodník v místě důležitých vazeb u křížení ulice Dukelská a Lidická tř. a u vyústění ulice Alešova.

Součástí je krajinářská úprava vegetace, umístění nového mobiliáře a zpevnění koryta řeky výstavbou náplavky.

Náplavka zahrnuje zřízení zpevněných ploch a zpřístupnění bermy řeky Malše v úseku mezi mostem Kosmonautů a Krumlovským mostem a zajištění přístupu k vodnímu toku ve směru logických pěších vazeb. Spodní stupeň náplavky o šířce 2,0 m je vytyčen stávajícími regulačními kameny. Druhý stupeň o šířce 1,5 m je ve výšce 15 cm a po obou stranách vymezen hranami z železobetonových prefabrikátů o šířce 30 respektive 40 cm založených do betonového pásu. Nejvyšší hrana z prefabrikovaného železobetonu sloužící k sezení je ve výšce 45 cm, v místě severního napojení ve výšce 50 cm. Pochozí plochy stupňů jsou dlážděny kamennými šlapáky.

Dětské hřiště je navrženo na ose parovodu a konstrukce skluzavky nad objektem podzemního teplovodu. Veškeré prvky hřiště budou provedeny jako převážně dřevěná konstrukce.

Poznámka: probíhá řízení o vydání společného povolení

Seznam stavebních objektů

SO101 – Pozemní komunikace

SO201 – Opěrná zeď

SO301 – Náplavka

SO401 – Veřejné osvětlení, přípojka NN a areálové rozvody

SO701 – Prvky drobné architektury

SO702 – Přípojka vodovodu a areálový rozvod

SO801 – Vegetační úpravy

Předpokládané zahájení prací

podzim 2021

Předpokládané dokončení prací

bude doplněno (doba realizace dle projektové dokumentace činí 10 měsíců)

Zhotovitel

bude doplněno

Finanční prostředky

bude doplněno (orientační náklady okolo 25.000.000 Kč bez DPH)

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 10. 8. 2021.