Revitalizace veřejných prostranství

Již v roce 2010 by mohly být zahájeny stavební úpravy veřejných prostranství v některých částech sídliště Máj. Cílem opatření je komplexní revitalizace celé zóny. Řešené území je rozděleno na 6 částí - označeny 01 až 06 (viz mapa řešeného území). Financování částí 01, 04 a 05 bude zajištěno z Integrovaného operačního programu (IOP) a z prostředků města. Revitalizace částí 02, 03 a 06 bude podpořena dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP). Dílčí projekty se budou soustředit především na následující aktivity:
   • výstavba a rekonstrukce dopravní infrastruktury
   • výstavba stezek pro cyklisty a in-line bruslaře
   • výstavba a rekonstrukce pěších komunikací
   • úprava, obnova a výsadba veřejné zeleně (vč. parkových úprav) a obnova městského mobiliáře
   • výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury
   • budování a modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch
   • zbudování nových parkovacích stání


Aby byli občané v maximálně míře zapojeni do dalších prací na projektu (územní a stavební řízení k jednotlivým stavbám), byly v létě 2009 z podnětu města ustaveny pracovní skupiny k jednotlivým úsekům, složené ze zástupců domovních samospráv a občanských sdružení. Setkání pracovních skupin organizoval manažer IPRM, Mgr. Petr Pelech.

Při žádosti o dotaci na revitalizaci veřejných prostranství v rámci IPRM Sídliště Máj vychází Statutární město České Budějovice, jako jediný oprávněný žadatel, z kontinuální výzvy k předkládání žádostí ze dne 12. 7. 2010 (čtěte zde).


Řešené úseky
Přehledu řešených úseků s popisem plánovaných činností je věnována samostatná sekce webu. Využijte rychlého odkazu v pravém sloupci, popřípadě klikněte zde.KONTAKTNÍ OSOBY:


·         za přípravu projektové dokumentace a realizaci staveb:


Ing. Šeda Zdeněk
vedoucí investičního odboru Mm
tel. kontakt: 386 802 201


·         za zpracovatele studie Regenerace panelového sídliště:


Ing. Lacina Luboš
vedoucí odboru územního plánování a architektury Mm
tel. kontakt: 386 803 001


Vaše dotazy, týkající se úprav v rámci Revitalizace sídliště Máj, můžete také směrovat na e-mailovou adresu          iprm@c-budejovice.cz.  


Při přípravě IPRM Máj v roce 2008 byla znovu na žádost občanů otevřena diskuse o podobě projektu. Nejprve se 26. 2. 2009 konalo veřejné projednání, kde občané připomínkovali jednotlivé stavby, dále bylo z podnětu občanského sdružení Máj svoláno na 11. 5. 2009 mimořádné zasedání zastupitelstva města, které schválilo definitivní podobu revitalizace veřejných prostranství. Záznamy a dokumenty k oběma jednáním naleznete pod odkazy níže.