Rozhodnutí hejtmana - nebezpečí požáru

 

Podle článku 6 odst. 2 Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005 ze dne 3. května 2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

v y h l a š u j i

pro celéúzemí Jihočeského kraje

OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

na dobu od 12.00 hod. 26. 07. 2013 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku dlouhodobé absence dešťových srážek a denních teplot vystupujících nad 30oC.

Článek 1

Omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí platí tato omezení a opatření uvedená v článku 6 odst. 3 „Nařízení:“

a)    zákaz rozdělávání ohňů v přírodním prostředí a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství,

b)    zákaz jízd parních lokomotiv,

c)    zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,

d)    zákaz pálení v lesích,

e)    vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v období déletrvajícího sucha, nad rámec povinností stanovených v § 5 zákona o požární ochraně, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany (5), pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona (6).
 

Článek 2

Sankce

Za nesplnění povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu (7).
 

Článek 3

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a končí dnem ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud hejtman kraje nerozhodne jinak před ukončením této doby.

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí způsobem v místě obvyklým.
 

 Mgr.Jiří Zimola  v.r.

hejtman Jihočeského kraje
 

Vyvěšeno dne 26. 07. 2013 v 10.00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách obecních úřadů v celém Jihočeském kraji.


5) § 7 odst. 2 zákona o požární ochraně

6) §46 písm. g) a i) lesního zákona

7) zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, zákon č.129/2000Sb., o krajích