Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

Hejtman Jihočeského kraje vydal dnes (24.7.2015) Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodnutí je platné na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek. Jihočeský kraj tak reaguje na návrh HZS Jčk, který ve spolupráci s ČHMÚ takto zhodnotil situaci v Jihočeském kraji na základě předpokládaného vývoje počasí.

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí nařízení zakazuje:

a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

b) používání pyrotechnických výrobků,

c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,

d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,

dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:

e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),

f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,

i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

Celé znění nařízení naleznete v přiloženém dokumentu.