Úřední deska

Rozhodnutí o umístění stavby - úpravy veřejného osvětlení, Žabovřesky

 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, OBEC ŽABOVŘESKY
(Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Žabovřesky, číslo stavby 1040015243)
 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 17/1 (zahrada), parc. č. 17/3 (zahrada), parc. č. 35/3 (ostatní plocha), parc. č. 35/4 (ostatní plocha), parc. č. 38/1 (ostatní plocha), parc. č. 42/1 (ostatní plocha), parc. č. 42/4 (ostatní plocha), parc. č. 42/5 (ostatní plocha), parc. č. 219/10 (trvalý travní porost), parc. č. 1408/6 (ostatní plocha), parc. č. 1435/4 (ostatní plocha), parc. č. 1694 (trvalý travní porost), parc. č. 1695 (ostatní plocha), parc. č. 1767 (trvalý travní porost), parc. č. 1768 (ostatní plocha), parc. č. 1769 (orná půda), parc. č. 1934 (ostatní plocha), parc. č. 1938 (ostatní plocha), parc. č. 1939 (vodní plocha), parc. č. 1945 (vodní plocha), parc. č. 1946 (ostatní plocha), v katastrálním území Žabovřesky u Českých Budějovic.

 

Vyvěšeno: 
13.03.2023 - 29.03.2023