Úřední deska

Rozhodnutí - prodloužení platnosi územního rozhodnutí o umístění stavby - kabelové vedení VN, ul. Jeronýmova, Rudolfovská

 

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

 

p r o d l u ž u j e

do 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí spis.zn. SU/8033/2016 Vš, č.j. SU/8033/2016-8, které nabylo právní moci dne 22.4.2017 a které bylo prodlouženo rozhodnutím ze dne 28.2.2019, spis. zn. SU/213/2019 Vš, které nabylo právní moci dne 13.4.2019 a dále rozhodnutím ze dne 16.4.2021 spis. zn. SU/631/2021 Vš, které nabylo právní moci dne 25.5.2021 na stavbu:

nového kabelového vedení VN v distribuční soustavě sítě E.ON (název stavby: ČB, Jeronýmova, Rudolfovská - rekonstrukce VN, číslo stavby: 1040010672) na pozemku parc. č. 4720 (ostatní plocha), parc. č. 4729 (ostatní plocha), parc. č. 4736/1 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 3, parc. č. 31/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 31/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 37 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 6.

 

Vyvěšeno: 
23.05.2023 - 08.06.2023