Úřední deska

Rozhodnutí - územní rozhodnutí / KABELOVÉ VEDENÍ NN v ZTV Na Štětkách, Srubec /

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

KABELOVÉ VEDENÍ NN v ZTV Na Štětkách, Srubec  ( Stavoslav, s.r.o.,  č.stavby: 1030022348 )

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 512/39 (ostatní plocha), parc. č. 512/162 (orná půda), parc. č. 512/163 (orná půda), parc. č. 512/165 (orná půda), parc. č. 512/306, parc. č. 512/308, parc. č. 512/309, parc. č. 545/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 551/1 (trvalý travní porost), parc. č. 551/9, parc. č. 551/10, parc. č. 551/11, parc. č. 551/12, parc. č. 551/13, parc. č. 551/14, parc. č. 551/15, parc. č. 551/16, parc. č. 551/17, parc. č. 551/18, parc. č. 551/19, parc. č. 551/20, parc. č. 551/21, parc. č. 551/22, parc. č. 551/23, parc. č. 551/24, parc. č. 552 (ostatní plocha) v katastrálním území Srubec.

 

Vyvěšeno: 
24.07.2020 - 10.08.2020