Úřední deska

Rozhodnutí - územní rozhodnutí / kabelové vedení VN Doubravice /

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

KABELOVÉ VEDENÍ VN ( náhrada odstraňovaného nadzemního vedení VN s propojením na stávající rozvody) TRAFOSTANICE ( nová kiosková místo odstraňované stávající stožárové) A KABELOVÉ VEDENÍ NN (přepojení do nového kabelového pilíře pro zajištění napájení obce)
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 40/1 (ostatní plocha), parc. č. 500/1 (ostatní plocha), parc. č. 516/13 (trvalý travní porost), parc. č. 517/1 (orná půda), parc. č. 517/11 (ostatní plocha), parc. č. 517/22 (orná půda), parc. č. 517/26 (orná půda), parc. č. 566/1 (ostatní plocha), parc. č. 568/3 (trvalý travní porost), parc. č. 569/2 (ostatní plocha), parc. č. 570/7 (ostatní plocha), parc. č. 574/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Doubravice u Českých Budějovic.

Vyvěšeno: 
24.07.2020 - 10.08.2020