rybářský lístek aktualizace

 

Rybářský lístek

Aktualizace k 1. 11. 2017.

Rybářský lístek (dále též RL) vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

RL se vydává pro celé území České republiky na 30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let a na dobu neurčitou ode dne jeho vydání.

Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. V tomto případě to jsou rybářské svazy.

Dalším dokladem osvědčujícím získanou kvalifikaci je:

·        dříve vydaný rybářský lístek (s výjimkou RL vydaného na dobu 30 dní)

Žadatel o vydání RL pro cizince se může, kromě výše uvedených dokladů, prokázat oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě (např. licence).

Pro vydání rybářského lístku na 30 dní se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

Správní poplatky pro vydání rybářských lístků:

·        30 dní                                                                                200,- Kč

·        1 rok                                                                                  100,- Kč

·        1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                                                          50,- Kč           

·        3 roky                                                                                200,- Kč

·        3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                                                       100,- Kč

·        10 let                                                                                 500,- Kč

·        10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                                                        250,- Kč

·        na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let                      1.000,- Kč

·        na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                   500,- Kč

Poznámka:

U žáků (studentů) českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje na 50 %. Tyto osoby se prokáží potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Úhrada správního poplatku probíhá v hotovosti na Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, odbor ochrany životního prostředí, 3. patro, č. dveří 353.

Žadatel starší 15 let při podání žádosti předloží občanský průkaz (cizinci pas nebo obdobný doklad totožnosti) a dále příslušný doklad opravňující žadatele k vydání rybářského lístku (dosavadní rybářský lístek, osvědčení o zkoušce z rybářství, aj.).

Kontaktní osoba: Ing. Čestmír Vlasák, tel. 386 801 121, e-mail: vlasakc@c-budejovice.cz