Severní spojka - umístění a popis stavby

Dopravní význam stavby

Přeložka silnice I/20 má odlehčit enormní zátěži ve Strakonické ulici vedoucí městem, převedením části vztahů po přeložce a přes nové přemostění Vltavy. Při stále rostoucí mobilitě nejde jen o tranzitní dopravu, která dnes Strakonickou ulici též využívá, ale o silné vnitřní vztahy neřešené v důsledku neexistence mostů přes Vltavu na severu aglomerace. Přeložkou má zároveň dojít k odlehčení v již současné době nevyhovující křižovatce (místně označované jako „diamant“) Strakonická ulice a levobřežní komunikace (stávající silnice I/20).

Umístění a popis stavby

Trasa přeložky silnice I/20 se nachází mezi okružní křižovatkou u Globusu a Pražskou třídou (v současnosti I/3). Celková délka přeložky je 2376 metrů a bude postavena v kategorii MS2/9,0/50, resp. MS2/8,5/50.

Začátek stavby je podle zadávacích podmínek definovaný v místě okružní křižovatky u Globusu, tedy na existující křižovatce silnice I/20 s komunikací napojující přilehlé obchodní areály. Konec stavby je v křižovatce Nemanická ulice, Pražská třída a Okružní ulice ležící v katastrálním území České Budějovice 3.

V rámci stavby jsou navrženy tyto křižovatky:

   • Křižovatka A – okružní křižovatka u Globusu na silnici I/20.
   • Křižovatka B – u areálu Bosch v ulici Roberta Bosche.
   • Křižovatka C – Nemanická ulice, Okružní ulice (I/34) a Pražská tř. (I/3).
   • Křižovatka D – křížení jednosměrné komunikace, která je vedena Nemanickou ulicí podél rampy ve směru od Pražské třídy ke kolejím IV. TŽK s komunikací vedoucí souběžně se IV. TŽK.
   • Křižovatka E – křižovatka jednosměrné komunikace, která vede Nemanickou ulicí podél rampy ve směru k Pražské tř. od kolejí IV. TŽK s komunikací vedoucí souběžně se IV. TŽK.
   • Rozplet Nemanická ulice – zde dochází k odpojení a zapojení jednosměrných komunikací jdoucích podél rampy v Nemanické ulici do přeložky silnice I/20.

Přeložka silnice I/20 začíná v OK (okružní křižovatce) u Globusu, odkud je vedena přes pole a louky směrem k levému břehu Vltavy. Komunikace je zde vedena ve dvoumetrovém násypu, který se plynule zvedá tak, aby osa komunikace přešla řeku Vltavu. Most přes Vltavu je dlouhý asi 308 metrů. Dále je komunikace vedena po stometrovém násypu. Za ním následuje šedesát metrů dlouhý inundační objekt. Za ním je navržen poslední delší mostní objekt na trase přeložky délky 83 metrů, kterým přeložka překonává Dobrovodskou stoku a kanalizační sběrač.

Dále je trasa vedena po násypu délky asi 60 metrů. Zde trasa přechází Suchomelskou ulici mostním objektem délky 16 metrů. Komunikace od tohoto mostu plynule klesá až k ulici Roberta Bosche, kde je navržena nová křižovatka B. Přeložka silnice I/20 těsně za křižovatkou B překonává stávající strouhu. Za tímto propustkem je terénní zlom, kdy terén prudce stoupá o přibližně čtyři metry. V tomto prostoru začíná rampa A, ve které je komunikace vedena až k podjezdu ulice A. Trägera. Za tímto podjezdem je rampa B, která je 55 metrů dlouhá. Následuje podjezd pod IV. TŽK a komunikací, která je vedena souběžně se železnicí. Na úroveň okolního terénu Nemanické ulice se komunikace po podjetí kolejí dostane rampou C. Za rampou C následuje průpletový úsek, kde jsou tyto komunikace připojeny resp. odpojeny. Za tímto průpletem je komunikace vedena v uspořádání, ve směru od rampy C k Pražské tř.

zdroj: ŘSD ČR (02/2012)

Vizualizace stavby (11/2010)

Stav k 2/2013: o míře zahloubení severní spojky v Nemanické ulici Ředitelství silnic a dálnic zatím s definitivní platností nerozhodlo.