Slovo úvodem

 

Obecně platí, že rozvoj měst je do značné míry odvislý od kvality, bezpečnosti a rychlosti jejich dopravní dostupnosti a prostupnosti. Doprava je dlouhodobě zásadním problémem i v Českých Budějovicích. Shodují se na tom jak představitelé samosprávy a odborná veřejnost, tak i samotní občané. Řešení dopravy stanovuje jako prioritu také Strategický plán města. Budoucí České Budějovice definuje jako město rychle a bezpečně dostupné, kvalitně a kapacitně napojené na transevropské, národní a regionální dopravní sítě, město průjezdné, s odpovídající parkovací kapacitou, město s preferovanou, ekologickou a pro cestující přitažlivou městskou hromadnou dopravou, zapojenou do integrovaného dopravního systému, město, kde budou omezovány negativní dopady dopravy na životní prostředí. Úkolem, jenž vyplynul ze Strategického plánu města a který se vzhledem k naléhavosti problému a snaze o jeho někdy poněkud jednostranné řešení ukázal jako nezbytný, se stalo zpracování Integrovaného plánu organizace dopravy.

Integrovaný plán organizace dopravy, zaměřený na dopravu na pozemních komunikacích, nabízí řešení pro zlepšení vnitřní dopravní prostupnosti města, přičemž zohledňuje potřebu zlepšení vnějšího dopravního napojení na nadřazenou silniční síť. Zároveň klade důraz na preferenci veřejných a ekologicky šetrných forem dopravy před individuální automobilovou dopravou.

Zpracování materiálu předpokládalo vytvoření nového dopravního modelu města na základě podrobného dopravního průzkumu individuální automobilové dopravy. Tento model bude sloužit městu i při navrhování či posuzování různých dopravně inženýrských opatření, která v budoucnu vyplynou z běžné praxe.

Jako podklad pro Integrovaný plán organizace dopravy byl poprvé v Českých Budějovicích zpracován podrobný průzkum pěší dopravy, a to zejména s ohledem na centrum města a další důležité cíle. Pěší doprava je vnímaná jako základní dopravní modul, který využívá de facto každý. Není v zájmu pěších vytvářet pro ně speciální koridory, ale podle vytíženosti jednotlivých tras stanovit míru prostupnosti, bezpečnosti a bezbariérovosti, aby cíle byly variabilně a pohodlně dostupné.

Pro prostupnost zejména centrální části města je nezbytné vytvořit systém, který nabídne dostatečně atraktivní prostor pro jiné druhy dopravy než je individuální automobilová. Materiál nabízí možnosti rychlé, realizovatelné téměř hned, stejně jako možnosti dlouhodobé, závislé na vybudování doplňující dopravní infrastruktury až po využití nejmodernějších naváděcích a regulačních technologií.

Na to bezprostředně navazuje posouzení dopadu stěžejních dopravních staveb v územním plánu na dopravu ve městě. Jeho výsledkem je rekapitulace projektové přípravy a doporučení určitého harmonogramu. Je zřejmé, že všechny posuzované stavby mají významný vliv na zlepšení dopravy ve městě a že je třeba pokračovat v jejich projektové přípravě a projednávání možností jejich financování. Důležitost těchto staveb je pro město tak velká, že je nezbytné využít všechny příležitosti k jejich realizaci, a to i bez ohledu na doporučený harmonogram. 

Postupná realizace těchto opatření se postupně odrazí i na hlukovém dopadu dopravy ve městě. Z hlediska krátkodobých řešení byl kladen důraz i na posouzení bezpečnostní situace v nejproblémovějších lokalitách. Tyto závěry chceme plně využít k čerpání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projektování a následnou realizaci jednotlivých bezpečnostních opatření. Součástí materiálu jsou i další náměty, které v jeho kontextu budou řešit stávající partneři města, zajišťující jak dopravu v klidu, tak městskou hromadnou dopravu.

Na řadu otázek, které byly kladeny při snaze řešit jednotlivosti, odpovídá zpracovaný materiál  s ohledem na další aspekty dopravy ve městě. Současně potvrzuje správnost již realizovaných kroků z hlediska projektové přípravy důležitých dopravních staveb. Dopravním modelem města získávají České Budějovice nezávislý nástroj na posuzování různých dopravně inženýrských opatření.