Směrnice o veřejných zakázkách

Rada města Vám před nedávnem uložila připravit návrh novely směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek. Můžete uvést aktuální stav příprav?   

Ing. Kamil Calta, náměstek primátora"Novela by měla aktualizovat směrnici rady městač. 9/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek a vychází z několika základních východisek. Tím hlavním je respektování současné právní úpravy, příslušné legislativy, včetně dostupných stanovisek Úřadu pro hospodářskou soutěž, judikátů a také evropské právní úpravy. Svoji roli sehraje samozřejmě i vyhodnocení dosavadních zkušeností v zadávání veřejných zakázek na úrovni města, ale i poznatků ostatních zadavatelů.    

Neméně podstatné je východisko politické, tedy programová shoda politických stran a hnutí tvořící radniční koalici pro oblast veřejných zakázek. Ta je definována požadavkem na vytvoření otevřeného a průhledného systému s kompletním "životopisem" všech zakázek na internetu tak, jak je zakotveno v koaliční smlouvě.  

Zadávání zakázek má i svoji čistě administrativní stránku. Mám na mysli například posloupnost jednotlivých kroků, sledování lhůt, tvorbu dokumentů a zajištění archivace. Praxe ukazuje, že zejména v poslední době se formální pochybení zadavatelů stávají snadným předmětem útoků neúspěšných uchazečů. Proto se principy novely směrnice dotýkají i této oblasti. 

Novelu, která se pravděpodobně stane předmětem široké diskuze dokončíme na jaře letošního roku a po jejím schválení městskou radou nabude účinnosti. "