Smlouvy, vyjádření, mapky

Usnesení rady města

Usnesení rady města číslo 228/2011ze dne 16. února 2011, kterým byl schválen záměr budoucího dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 2061/620 v k. ú. České Budějovice 2 o výměře 19500 m2 za účelem zřízení a provozování lanového parku. Záměr budoucího pronájmu byl na úřední desce města zveřejněn od 17. února do 7. března 2011 pod číslem jednacím 441/11.

Usnesení rady města číslo 418/2011ze dne 23. března 2011, kterým byl schválen budoucí pronájem části pozemku parc. č. 2061/620 v k. ú. České Budějovice 2 spol. Progresiv s.r.o. za účelem zřízení a provozování lanového parku.

Smlouvy a stanoviska odboru ochrany životního prostředí

Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy ze dne 27. dubna 2011, kterou město České Budějovice uzavřelo se společností Progresiv, s.r.o.

Závazné souhlasné stanovisko odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice z ledna 2012.

Smlouva o podnájmu pozemku z února 2012, kterou se společností Progresiv, s.r.o., uzavřel nájemce a uživatel lesního pozemku parc. č. 2061/620 společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.

Mapové a další podklady

Umístění lanového parku v sousedství základní školy Máj.

Zákres plochy v ortofotomapě.

Hluková studie zpracovaná akreditovanou zkušební laboratoří pro měření hluku Studio D – akustika