Sociální věci

Umístění do domu s pečovatelskou službou

/ Žádost může podat občan s trvalým pobytem v Českých Budějovicích, který je v plném starobním nebo invalidním důchodu. / Více

Bezbariérové byty

/ Žádost o přidělení bezbariérového bytu, žádost o příspěvek na bezbariérový byt. / Více

Umístění do domu pro seniory

/ Žádosti se podávají přímo na jednotlivá zařízení - DS Máj, DS U Hvízdala a CSS Staroměstská. / Více

Dívky a ženy bez přístřeší

/ Osamělé dívky nebo ženy, dívky z dětského domova nebo matky s dětmi, které nemají možnost si samy zajistit vlastní bydlení, mohou požádat o přístřeší v městských azylových domech. / Více

Úprava výchovy a výživy dítěte před rozvodem a po rozvodu

/ Poradenství pro rodiče v případě jejich rozvodu s ohledem na zájmy dítěte. / Více

Sociální kuratela, krizové situace dětí a mládeže, sociální prevence

/ Prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež je poskytována pomoc také dětem s výchovnými problémy. / Více