Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě za rok 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení“), v ustanovení článku 7 odst. 1 ukládá příslušným orgánům členských států zveřejnit v předepsaném rozsahu souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, o vybraných provozovatelích veřejných služeb, o platbách kompenzací a výlučných právech poskytnutých uvedeným provozovatelům veřejných služeb prostřednictvím kompenzace. V návaznosti na toto nařízení upravuje zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou.

Statutární město České Budějovice

a) v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení a § 3 odst. 1, 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou provozovanou autobusovými linkami městské hromadné dopravy a veřejnou drážní osobní dopravou provozovanou trolejbusovými linkami městské hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje,

b) v návaznosti na čl. 3 odst. 2 nařízení kompenzuje ztrátu vzniklou dopravci na základě poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou provozovanou autobusovými linkami městské hromadné dopravy a veřejnou drážní osobní dopravou provozovanou trolejbusovými linkami městské hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje.

ad a)

Veřejné služby v oblasti městské hromadné dopravy pro statutární město České Budějovice zajišťoval v období roku 2020 dopravce Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice, a to na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028.

Dopravci bylo v roce 2020 vyplaceno v rámci vyrovnání za veřejné služby:

Položka trolejbusová MHD autobusová MHD celkem
  tis. Kč km tis. Kč km tis. Kč km
Statutární město Č. Budějovice 146 085 2 271 881 117 345 2 566 181 263 430  4 838 062
Celkem kompenzace 146 085 2 271 881 117 345 2 566 181 263 430 4 838 062
Zaplacené zálohy         262 428  
Přeplatek (čistý příjem dopravce)/Nedoplatek         - 1 002  

Kompenzační platba na 1 km v roce 2020 činila u autobusové MHD 45,73 Kč a u trolejbusové MHD 64,30 Kč.

ad b)

Úhrada probíhala na základě výchozích finančních modelů a výkazů skutečných nákladů a výnosů zpracovaných dle citované Smlouvy o závazku veřejné služby.