Společné memorandum obcí

dotčených výstavbou dálnice D3
v oblasti stavby 0310/I v úseku ÚSILNÉ – Hodějovice

V Českých Budějovicích dne 15. 10. 2007

Níže podepsaní zástupci měst a obcí dotčených výstavbou dálnice D3 v oblasti stavby 0310/I v úseku Úsilné – Hodějovice přijímají toto memorandum s následujícím cílem:

 •   podpořit urychlení výstavby dálnice D3 v severojižní ose silnice s mezinárodním provozem E55 dle mezinárodní dohody AGR, jejíž trasa je zařazena do transevropské dopravní sítě TEN-T dle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,
 •   urychlit územní a projekční přípravu této stavby s mimořádným dopravním významem pro Jihočeský kraj,
 •   prosazovat oprávněné zájmy občanů dotčených obcí v místech, kde trasa dálnice D3 prochází silně urbanizovaným územím a přispět k minimalizaci dopadů vedení dálnice D3 na osídlení, jeho strukturu a obyvatele,
 •   přispět k urychlenému řešení problematických míst ve vedení dálnice D3, kde ještě nedošlo ke konsensuálnímu návrhu zúčastněných subjektů včetně dotčených obcí.

Článek 1

Význam dálnice D3

Všechny zúčastněné obce chápou mezinárodní a evropský kontext výstavby páteřní dálniční sítě České republiky. Uvědomují si důležitost dálnice D3 (a pokračující rychlostní silnice R3 od Třebonína k rakouským hranicím), která je v tomto kontextu součástí severo-jižní evropské komunikační osy. Stejně tak si uvědomují význam dálnice D3 pro rychlé a komfortní spojení jihočeského regionu s ostatními částmi České republiky a zahraničím i důležitost dálnice pro obce ležící na její trase, kterým odlehčí od tranzitní dopravy. Proto obce dotčené stavbou úseku 0310/I výstavbu dálnice jednoznačně podporují a zároveň požadují její urychlení.

 • Dálnice D3 s pokračováním rychlostní silnice R3 k hranicím s Rakouskou republikou je součástí základní páteřní severojižní komunikační trasy Čech, která je součástí hlavní silnice s mezinárodním provozem E55 Helsingborg (Švédsko) – Kalamata (Řecko) dle Evropské dohody o hlavních silnicích s mezinárodním provozem – AGR z 15. listopadu 1975.
 • Současně jde o dálniční trasu vedenou v transevropské síti TEN-T (Trans-European Transport Network) dle Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996, ve znění Rozhodnutí č. 1346/2001/ES ze dne 22. května 2001 a č. 884/2004//ES ze dne 29. dubna 2004. Současně tato trasa sítě TEN-T byla definována i ve Smlouvě o přistoupení ČR k EU.
 • Pro pochopení významu dálnice D3 i pro kombinovanou dopravu a jihočeský region je důležitá i skutečnost, že právě v aglomeraci České Budějovice se přibližuje k lokalitě plánovaného dopravního terminálu – veřejného logistického centra plánovaného v prostoru dnešního kontejnerového překladiště České Budějovice–Nemanice.
 • Důležitou mezinárodní linku kombinované dopravy C-E 55 Stockholm (Švédsko) - Venezia/Trieste/Bologna (Itálie) vedoucí přes České Budějovice definuje Evropská dohoda o důležitých mezinárodních linkách kombinované dopravy AGTC z 1. února 1991, která také přímo v seznamu terminálů důležitých pro mezinárodní kombinovanou dopravu uvádí i terminál České Budějovice. Pro Jihočeský kraj a další spádová území tak bude dálnice D3, napojená na terminál prostřednictvím tzv. „severní tangenty“, významným způsobem zajišťovat svoz a redistribuci, resp. logistické vazby v kombinované dopravě na silniční síť nižší úrovně.
 • Díky aktivitám Jihočeského kraje, hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka a díky postupné podpoře jak orgánů EU, tak odpovědných institucí České republiky se daří postupně uvádět v život myšlenka severojižního spojení, společného koridoru silniční a železniční dopravy od Baltu k Jadranu, tzv. Eurokoridoru sever – jih (ECNS), jako jednoho z hlavních severojižních transevropských dopravních spojení.

Článek 2

Význam dálničního úseku Úsilné - Hodějovice

Řešený úsek 0310/I Úsilné-Hodějovice je významným dopravním prvkem plnícím úlohu obchvatu města České Budějovice, resp. celé českobudějovické aglomerace, při zachování plné tranzitní funkce dálnice. Vybudování obchvatu města je proto nutné a je v souladu v celoevropským trendem odvádění tranzitní dopravy mimo města a obce.

Článek 3

Směrové vedení a územní příprava dálnice

Obce dotčené stavbou 0310/I nezpochybňují směrové vedení dálnice D3 v úseku 0310/I Úsilné – Hodějovice, jak bylo navrženo Ředitelstvím silnice a dálnice České republiky – naopak s ním souhlasí. Jelikož obce usilují o urychlení výstavby, budou při přípravě výstavby dálnice v maximální míře spolupracovat s investorem tak, aby výstavba byla co nejvíce urychlena.

 • Zvolené směrové vedení poslouží jako východní obchvat Českých Budějovic, umožní snadné napojení přilehlých obcí, veřejného logistického centra i průmyslových zón na východním a severovýchodním okraji Českých Budějovic na severojižní dopravní koridor a nevyžádá si nákladné budování dlouhých dálničních přivaděčů jako jiné varianty.
 • Obce dotčené stavbou 0310/I budou v maximální míře podporovat urychlení územního a stavebního řízení. Město České Budějovice, resp. Stavební úřad České Budějovice, který bude vydávat územní rozhodnutí na dotyčný úsek D3, vyčlení samostatného pracovníka, který bude prioritně zaměřen na řízení týkající se D3 i navazujících staveb (přivaděče, přeložka silnic II/156 a II/157).
 • Obce dle možností zapojí občany do přípravného procesu s cílem vyřešit včas jejich připomínky a urychlit tak celé řízení.

Článek 4

Ochrana osídlení a krajiny

Dálnice D3 se v úseku 0310/I  Úsilné – Hodějovice přibližuje osídlení a znamená výrazný zásah do krajiny. Obce proto požadují, aby dálnice co nejméně narušila krajinný ráz a co nejméně zatěžovala své okolí hlukem a emisemi. Z toho důvodu si statutární město České Budějovice nechalo zpracovat oponentní posouzení technického řešení podélného vedení dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, které bylo s dotčenými obcemi projednáno. Z důvodu ochrany osídlení obce dotčené výstavbou úseku 0310/I navrhují snížit na základě tohoto oponentního posouzení niveletu dálnice v daném úseku – dálnici nevést po náspech, ale v co největší míře pod úrovní terénu a v přesypaných zářezech tam, kde je to technicky možné. Obce tímto svým požadavkem nechtějí výstavbu dálnice zdržovat, ale naopak koordinovaným přístupem zajistit kvalitní projekční přípravu a rychlejší nalezení potřebné shody mezi investorem a samosprávami, a tím výstavbu dálnice  urychlit.

Obce požadují především:

 1. Rozšíření mostu na Rudolfovské třídě nad dálnicí na 60 metrů. Silnice zůstane zachována v současné šířce, zbytek přesypaného pasu poslouží k bezpečnému převedení pěší a cyklistické dopravy a k výsadbě clonící zeleně. Důvodem tohoto opatření je ochrana blízkého osídlení v obci Vráto a zachování urbanizační osy Rudolfovské třídy s respektováním dalšího rozvoje obce Vráto.
 2. Snížení tělesa dálnice kolem místní části Rudolfova Hlinska z náspu na úroveň terénu, úpravu MÚK Hlinsko, přeložení silnice III/0341 a vybudování obchvatu Hlinska, což bude mít za výsledek zklidnění dopravy v této obci. Obce požadují zachování stávajícího propojení pro pěší a cyklisty z Hlinska na Dubičné.
 3. Vedení dálnice pod Dobrovodským potokem a Dobrovodskou silnicí namísto estakády napříč údolím. Vysoká estakáda povede v blízkosti osídlení v obci Dobrá Voda a výrazně naruší krajinu - jak panorama Dobré Vody, tak i pohled z Dobré Vody na České Budějovice – a také přeruší historické vazby mezi Českými Budějovicemi a Dobrou Vodou. Obce proto navrhují dálnici snížit a vést ji pod Dobrovodskou ulicí, což znamená prodloužení tunelu Pohůrka na 780 metrů (varianta 3 – červená). Toto řešení předpokládá vytvoření retenční nádrže jako součást protipovodňových opatření v úvodí Dobrovodského potoka.
 4. Snížení dálnice kolem úložiště popílku, křížení struskovodu teplárny v nižší poloze, snížení MÚK Pohůrka na úroveň terénu. Toto opatření umožní snížit niveletu dálnice v úseku mezi Novými a Starými Hodějovicemi a ochránit tak osídlení. Obce souhlasí s vedením Ledenické silnice nad dálnicí po širokém přesypaném pasu, ale zároveň požadují i realizaci pěších tras a cyklostezek.
 5. Vedení dálnice kolem místní části města České Budějovice Nových Hodějovic a obcí Staré Hodějovice v zářezu, resp. v přesypaném zářezu potřebné délky– důvodem je ochrana blízkého osídlení a životního prostředí. Obce požadují řešení křížení silnice II/156 s dálnicí D3 u Hodějovic bez sjezdů a nájezdů do Novohradské ulice, čímž se zabrání automobilům jedoucím po dálnici sjíždět do města už po Novohradské ulici přes českobudějovické  rezidenční čtvrti Nové Hodějovice a Mladé – místo toho budou do města sjíždět po nově vybudované tzv. zanádražní komunikaci (přeložce silnic II/156 a II/157).

Článek 5

Spolupráce s Jihočeským krajem

Obce podporují dlouhodobé úsilí Jihočeského kraje a hejtmana RNDr. Jana Zahradníka o urychlení výstavby dálnice D3 a rychlostní komunikace R3. Prohlašují, že veškeré své kroky budou koordinovat s Jihočeským krajem.

Článek 6

Navazující stavby a připojení na dálnici

Obce požadují, aby při přípravě výstavby dálnice D3 v úseku 0310/I Úsilné – Hodějovice byly zohledněny další dopravní projekty, které navazují na dálnici. Obce chtějí přípravu těchto staveb koordinovat s přípravou stavby dálniceD3 a s přípravou staveb v kompetenci Jihočeského kraje.

Jedná se především o tyto stavby:

 1. „propojení okruhů“,
 2. zachování pěšího a cyklistického propojení Hůr a Úsilného,
 3. pěší a cyklistické propojení Dubičného a Hlinska,
 4. obchvat Hlinska včetně „Hlinského přivaděče“,
 5. realizace přeložky silnice II/156,
 6. realizace přeložky silnice II/157 včetně napojení Srubce přeložkou a obchvatem obce.

Článek 7

Další spolupráce obcí

Obce dotčené výstavbou dálnice D3 v úseku 0310/I Úsilné – Hodějovice jsou připraveny založit dobrovolný svazek obcí, jehož cílem bude ochrana a prosazování společných zájmů týkajících se výstavby dálnice D3. Svazek obcí bude mít jediný účel, a to v příštích letech vytvořit platformu pro spolupráci členských obcí a koordinaci jejich kroků, dokud nebude dálnice připravena a dokončena.

Do vytvoření svazku obcí bude společné zájmy obcí dotčených stavbou 0310/I zastupovat přípravný výbor, v němž jsou delegováni starosta města Rudolfov pan Milan Třebín, starosta obce Staré Hodějovice pan Zdeněk Blažek, starostka obce Srubec paní Zuzana Vyhnálková, primátor Českých Budějovic pan Juraj Thoma a náměstek primátora pro investice pan František Jelen , který bude mít na starosti především technicko organizační záležitosti projektu. Pro svou činnost může přípravný výbor využívat zázemí Statutárního města České Budějovice.

Ke stažení: dokument ve formátu PDF