Správní poplatky

Správní poplatky, které vybírá finanční odbor podle položky 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

a) Za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry

Rozhodnutím Ministra financí o prominutí části poplatku činí správní poplatek za přijetí žádosti
o vydání povolení k provozování tomboly 500 Kč.

5000 Kč

 

b) Za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry

Rozhodnutím Ministra financí o prominutí části poplatku činí správní poplatek za přijetí žádosti
o změnu povolení k provozování tomboly 300 Kč.

3000 Kč

 

Správní poplatky, které vybírá odbor dopravy a silničního hospodářsví

Žadatelé o řidičské průkazy
zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč
opakovaná zkouška z odb.způsobilosti z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč
opakovaná zkouška z odb.způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč
opakovaná zkouška z odb.způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč
doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč
opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč
Autoškoly
registrace k provozování autoškoly 2000 Kč
změna v registraci k provozování autoškoly 1000 Kč
schválení vozidla k výcviku v autoškole 1000 Kč
potvrzení praxe učitele autoškoly 50 Kč
Taxislužba a drážní doprava
průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby 500 Kč
osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1000 Kč
průkaz o způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
duplikát průkazu o způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
udělení licence k provozování linky městské autobusové dopravy 300 Kč
změna licence k provozování linky městské autobusové dopravy 300 Kč
změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1000 Kč
Silniční správní úřad
připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci nebo silnici 500 Kč
vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní komunikace (tj. protlak, překop, podélný výkop, lešení, kontejnery, skládky stav.materiálu, stánky, reklamní zařízení apod.) na dobu platnosti
  10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
  od 11 dnů (včetně) do 6 měsíců 500 Kč
  delší než 6 měsíců 1000 Kč
Speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací
stavební povolení 3000 Kč
změna stavby před jejím dokončením nebo prodloužení platnosti stavebního povolení 300 Kč
Evidence motorových vozidel
změna držitele OA, NA, historického a sportovního vozidla 800 Kč
změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm3 300 Kč
změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm3 500 Kč
změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč
změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč
výměna registrační značky 200 Kč/ks
zápisy a změny v TP (za každou změnu) 50 Kč
přestavba 1000 Kč
dovoz, stavba 2000 Kč
dovoz stavba (pokud má vozidlo homologaci) 1500 Kč
výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo
vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč
duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč
zvláštní registrační značky 500 Kč/ks
změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37e Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů:

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

(stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši podle písm. c)