Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2015012 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka -náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu4192219Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. prosince 2015 09:35:00
00.Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka -náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu4133017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 09:37:00
00.Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka -náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu4137022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 09:37:00
00.Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka -náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu4141000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 09:38:00
01.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201642142215Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. prosince 2015 11:23:00
01.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201642310101Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 11:24:00
02.Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20144238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 11:26:00
03.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 20164239111Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 11:40:00
04.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. -Návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 -20184238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 11:45:00
05.Rozpočtové opatření číslo 1894237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 11:46:00
06.Rozhodnutí o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících na období od 01.01.2019 do 31.12.2029 pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje, a to přímým zadáním4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 11:49:00
07.Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice -Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova -smlouva o účasti na programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“4135033Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 15:13:00
07.Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice -Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova -smlouva o účasti na programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“41231152Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:30:00
08.Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací – protipovodňová opatření na Malši4124089Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:32:00
09."""""""""""""""Zadání změny č. 4 regulačního plánu """"""""""""""""Suché Vrbné -V Hluboké cestě"""""""""""""""" v katastrálním území České Budějovice 5"""""""""""""""3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:38:00
10.Informativní zpráva o zahájení školního roku 2015/2016 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:40:00
11.Mimořádná žádost Bruslařského klubu České Budějovice, z. s., o udělení neinvestiční dotace na pokrytí nájmu ledové plochy v Pouzar aréně ve školním roce 2015/2016 3931035Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:46:00
12.Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice -změna usnesení3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:48:00
13.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:50:00
14.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:53:00
15.01.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemcích v k. ú. Třebotovice – stavba VO město x ČR-MO3933006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:55:00
15.03."""""""""""""""Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 337 Přeložka kanalizace"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:57:00
15.04.Dispozice s majetkem města -budoucí smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti na částech pozemků parc. č. 4406/2 a 4409 v k. ú. České Budějovice 33931008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 16:59:00
15.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku v k. ú. Úsilné – cyklostezka ČB -Borek3931008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 17:02:00
15.08.Dispozice s majetkem města – darování podílu id. 1/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4, do vlastnictví statutárního města České Budějovice39130026Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování14. prosince 2015 17:04:00
15.08.Dispozice s majetkem města – darování podílu id. 1/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4, do vlastnictví statutárního města České Budějovice3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 17:05:00
15.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 – „severní spojka“ (paní S. Korbelová)3930036Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 17:09:00
15.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1955/1 v k. ú. České Budějovice 23928065Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 17:14:00
15.11.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 6 – areál býv. Žižkových kasáren   3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 17:15:00
15.12.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 – MANE HOLDING, a. s.3938001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 17:25:00
16.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 12. 20153938001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 17:35:00
17.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 17:43:00
18.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 18. 11. 20153127121Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 20:11:00
19.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 3118283Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 20:23:00
20.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 9., 12., 23. a 25. 11., 2. 12. 20153128012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 20:28:00
21.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice   3130001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 20:40:00
22.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 20163129002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. prosince 2015 20:42:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.