Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2015011

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2015011 ze dne 12. 11. 2015.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4234017+12. listopadu. 2015 10:10:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu421611114-12. listopadu. 2015 10:11:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4231047+12. listopadu. 2015 10:11:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4240002+12. listopadu. 2015 10:13:00
1.00Volba členů Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 42300012+12. listopadu. 2015 10:34:00
1.00Volba členů Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 42260016+12. listopadu. 2015 10:34:00
1.00Volba členů Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 42280014+12. listopadu. 2015 10:35:00
2.00Delegace zástupce města na valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., a návrh zástupců města do dozorčí rady této společnosti42122217-12. listopadu. 2015 11:14:00
2.00Delegace zástupce města na valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., a návrh zástupců města do dozorčí rady této společnosti4230912+12. listopadu. 2015 11:15:00
3.00Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o.4232613+12. listopadu. 2015 11:32:00
4.00Územní plán České Budějovice4239003+12. listopadu. 2015 11:52:00
5.00Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská4234026+12. listopadu. 2015 11:56:00
6.00Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice4235025+12. listopadu. 2015 11:59:00
7.00Žádost sportovního klubu Pedagog České Budějovice o mimořádnou finanční dotaci na zakoupení a instalaci plastového povrchu na hokejbalové hřiště 42270213+12. listopadu. 2015 12:09:00
8.00Zpráva o problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově4035005+12. listopadu. 2015 14:53:00
9.00Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4036004+12. listopadu. 2015 14:59:00
10.00Rozpočtové opatření číslo 164 -úprava rozpočtu 20153933006+12. listopadu. 2015 15:01:00
11.00Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice3727019+12. listopadu. 2015 15:12:00
12.01Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1650, 2216/70, 2208/1 a 2208/11 v k. ú. České Budějovice 2 (cyklostezka „U Sodovkárny“)3728009+12. listopadu. 2015 15:14:00
12.02Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků pod stavbou odbočovacího pruhu Mánesova x B. Němcové v k. ú. České Budějovice 7 3730007+12. listopadu. 2015 15:16:00
12.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemků v ulici Na Děkanských polích v k. ú. České Budějovice 73728009+12. listopadu. 2015 15:18:00
12.04Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3146 v ulici Na Hraničkách v k. ú. České Budějovice 73729008+12. listopadu. 2015 15:19:00
12.05Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1557/9 v k. ú. České Budějovice 6 – Křižíkova ul.3732005+12. listopadu. 2015 15:23:00
12.06Dispozice s majetkem města - prodej pozemků v trase dálnice D33732005+12. listopadu. 2015 15:25:00
12.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1490/19 v k. ú. Homole – autobusová zastávka3832006+12. listopadu. 2015 15:27:00
12.08Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1955/1 v k. ú. České Budějovice 239260211+12. listopadu. 2015 15:48:00
12.09Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  2213/1, jehož součástí je stavba čp. 1709, k. ú. České Budějovice 6 (Novohradská čp. 1709)3902757-12. listopadu. 2015 15:51:00
13.00Dispozice s majetkem města -Žádost o slevu nájemného z nebytových prostor v majetku města České Budějovice v areálu PARKU 4 DVORY – nájemce paní Radka Vrtělová, IČ 88739830, bytem Chelčického č. 132/7, 370 01 České Budějovice3935004+12. listopadu. 2015 15:59:00
14.00Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč39241113+12. listopadu. 2015 16:00:00
15.00Poskytnutí účelové dotace Ministerstvem kultury České republiky a spolupodílu města v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 -závazné ukazatele státní dotace dle rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky3936003+12. listopadu. 2015 16:03:00
16.00Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na roky 2016-20203934005+12. listopadu. 2015 16:05:00
17.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 4. 11. 20153932007+12. listopadu. 2015 16:09:00
18.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3829153+12. listopadu. 2015 16:27:00
19.00Neinvestiční dotace na pořádání výstavy Šangri-la v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích3829018+12. listopadu. 2015 17:01:00
20.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 12. a 19. října, 2. listopadu 20153830008+12. listopadu. 2015 17:09:00
21.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 38280010+12. listopadu. 2015 17:13:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"