Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2015012

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2015012 ze dne 14. 12. 2015.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka -náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu4192219-14. prosince. 2015 09:35:00
0.00Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka -náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu4133017+14. prosince. 2015 09:37:00
0.00Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka -náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu4137022+14. prosince. 2015 09:37:00
0.00Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka -náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu4141000+14. prosince. 2015 09:38:00
1.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201642142215-14. prosince. 2015 11:23:00
1.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201642310101+14. prosince. 2015 11:24:00
2.00Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20144238004+14. prosince. 2015 11:26:00
3.00Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 20164239111+14. prosince. 2015 11:40:00
4.00Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. -Návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 -20184238004+14. prosince. 2015 11:45:00
5.00Rozpočtové opatření číslo 1894237005+14. prosince. 2015 11:46:00
6.00Rozhodnutí o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících na období od 01.01.2019 do 31.12.2029 pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje, a to přímým zadáním4241001+14. prosince. 2015 11:49:00
7.00Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice -Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova -smlouva o účasti na programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“4135033+14. prosince. 2015 15:13:00
7.00Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice -Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova -smlouva o účasti na programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“41231152+14. prosince. 2015 16:30:00
8.00Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací – protipovodňová opatření na Malši4124089+14. prosince. 2015 16:32:00
9.00"""""""""""""""Zadání změny č. 4 regulačního plánu """"""""""""""""Suché Vrbné -V Hluboké cestě"""""""""""""""" v katastrálním území České Budějovice 5"""""""""""""""3935004+14. prosince. 2015 16:38:00
10.00Informativní zpráva o zahájení školního roku 2015/2016 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice3936003+14. prosince. 2015 16:40:00
11.00Mimořádná žádost Bruslařského klubu České Budějovice, z. s., o udělení neinvestiční dotace na pokrytí nájmu ledové plochy v Pouzar aréně ve školním roce 2015/2016 3931035+14. prosince. 2015 16:46:00
12.00Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice -změna usnesení3936003+14. prosince. 2015 16:48:00
13.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3936003+14. prosince. 2015 16:50:00
14.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3934005+14. prosince. 2015 16:53:00
15.01Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemcích v k. ú. Třebotovice – stavba VO město x ČR-MO3933006+14. prosince. 2015 16:55:00
15.02Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na parc. č. 2665/11 v k. ú. Třebotovice – MO -vodovod3933006+14. prosince. 2015 16:55:00
15.03"""""""""""""""Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 337 Přeložka kanalizace"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3934005+14. prosince. 2015 16:57:00
15.04Dispozice s majetkem města -budoucí smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti na částech pozemků parc. č. 4406/2 a 4409 v k. ú. České Budějovice 33931008+14. prosince. 2015 16:59:00
15.05Dispozice s majetkem města -budoucí smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti na částech pozemků parc. č. 4410/1 a 4412 v k. ú. České Budějovice 33931008+14. prosince. 2015 16:59:00
15.06Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku v k. ú. Úsilné – cyklostezka ČB -Borek3931008+14. prosince. 2015 17:02:00
15.07Dispozice s majetkem města -odkoupení části pozemku parc. č. 305/1 v k. ú. Úsilné3931008+14. prosince. 2015 17:02:00
15.08Dispozice s majetkem města – darování podílu id. 1/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4, do vlastnictví statutárního města České Budějovice39130026-14. prosince. 2015 17:04:00
15.08Dispozice s majetkem města – darování podílu id. 1/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4, do vlastnictví statutárního města České Budějovice3934005+14. prosince. 2015 17:05:00
15.09Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 – „severní spojka“ (paní S. Korbelová)3930036+14. prosince. 2015 17:09:00
15.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1955/1 v k. ú. České Budějovice 23928065+14. prosince. 2015 17:14:00
15.11Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 6 – areál býv. Žižkových kasáren   3936003+14. prosince. 2015 17:15:00
15.12Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 – MANE HOLDING, a. s.3938001+14. prosince. 2015 17:25:00
16.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 12. 20153938001+14. prosince. 2015 17:35:00
17.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3632004+14. prosince. 2015 17:43:00
18.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 18. 11. 20153127121+14. prosince. 2015 20:11:00
19.00Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 3118283-14. prosince. 2015 20:23:00
20.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 9., 12., 23. a 25. 11., 2. 12. 20153128012+14. prosince. 2015 20:28:00
21.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice   3130001+14. prosince. 2015 20:40:00
22.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 20163129002+14. prosince. 2015 20:42:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"