Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016013

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2016013 ze dne 8. 2. 2016.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4331093+8. února. 2016 09:32:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 43102526-8. února. 2016 09:39:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 43151189-8. února. 2016 09:40:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 43272113+8. února. 2016 09:41:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 43320011+8. února. 2016 09:41:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4239003+8. února. 2016 09:42:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 42255210+8. února. 2016 09:47:00
1.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova v katastrálním území České Budějovice 74238013+8. února. 2016 10:07:00
2.00Žádost fotbalového klubu TJ Malše Roudné, z. s., o finanční příspěvek na uhrazení nákladů spojených se sportovní činností dětí a mládeže41213197-8. února. 2016 10:12:00
3.00Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2015/20164135006+8. února. 2016 10:14:00
4.00Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4134106+8. února. 2016 10:18:00
5.00Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. -Dodatek č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 20164139002+8. února. 2016 10:38:00
6.00Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice4237005+8. února. 2016 11:00:00
7.00Poskytování tísňové péče pro občany města České Budějovice4141000+8. února. 2016 11:06:00
8.00Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s paní Jaroslavou Sulimani4137004+8. února. 2016 11:08:00
9.00Zřízení peněžního fondu -Fond pro dopravu v klidu41244112+8. února. 2016 11:17:00
10.00Rozpočtová opatření číslo 7 až 104141000+8. února. 2016 11:55:00
10.00Rozpočtová opatření číslo 7 až 104138030+8. února. 2016 11:56:00
10.00Rozpočtová opatření číslo 7 až 104140001+8. února. 2016 11:57:00
10.00Rozpočtová opatření číslo 7 až 1041270104+8. února. 2016 11:57:00
10.00Rozpočtová opatření číslo 7 až 104140001+8. února. 2016 11:58:00
11.00Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 34140001+8. února. 2016 12:15:00
12.00Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku  na činnost Jihočeské hospodářské komoře na rok 20164134115+8. února. 2016 13:32:00
12.00Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku  na činnost Jihočeské hospodářské komoře na rok 20164135006+8. února. 2016 13:33:00
13.00Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje města -změna hodnoty závazných indikátorů 4138003+8. února. 2016 13:41:00
14.00Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20154137013+8. února. 2016 13:43:00
15.00„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice -Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ -smlouva o financování42300210+8. února. 2016 14:34:00
16.01Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú. České Budějovice 2, ul. E. Rošického4131433+8. února. 2016 16:12:00
16.02Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1650, 2216/70, 2208/1 a 2208/11 v k. ú. České Budějovice 2 (cyklostezka „U Sodovkárny“)40290011+8. února. 2016 16:17:00
16.03Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemek parc. č. 25/32 v k. ú. České Budějovice 3 – DPmČB, cyklostezka ČB -Borek40290011+8. února. 2016 16:18:00
16.04Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3952 v k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 1002 v k. ú. Litvínovice – cyklolávka u TJ Meteor40280012+8. února. 2016 16:19:00
16.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 541/4 a parc. č. 543/1 v katastrálním území České Budějovice 3 -  Nemanice (ul. Rybářská)40951313-8. února. 2016 16:23:00
16.06Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemků v k. ú. Třebín a k. ú. Dubné – pozemkové úpravy komunikací, obec Dubné3935004+8. února. 2016 16:44:00
16.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 – Ant. Barcala čp. 1470, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)3827029+8. února. 2016 16:51:00
16.08Dispozice s majetkem města -  prodej nemovitostí v trase dálnice D33828028+8. února. 2016 17:00:00
16.09Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí id. 1 pozemků parc. č. 1841/2 a parc. č. 1841/3 v k. ú. České Budějovice 3, v blízkosti ul. Strakonická  a SCONTO nábytek, do vlastnictví statutárního města České Budějovice3837001+8. února. 2016 17:03:00
16.10Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3352/7 v k. ú. České Budějovice 7, ul. Krumlovská3969195-8. února. 2016 17:22:00
16.11"""""""""""""""Dispozice s majetkem města -budoucí odkoupení stavby  a pozemků v rámci stavby """"""""""""""""ZTV Za Otýlií, České Budějovice"""""""""""""""""""""""""""""""3936003+8. února. 2016 17:24:00
16.12Dispozice s majetkem města – přijetí daru stavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 477/2, parc. č. 477/3 a parc. č. 457 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)3929118+8. února. 2016 17:26:00
16.13Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Bytový dům na p. p. č. 1297/8, 1297/7, 1297/11 a 1536/1, k. ú. České Budějovice 2“ -ul. Na Zlaté stoce3934005+8. února. 2016 17:28:00
16.14Dispozice s majetkem města -zrušení usnesení -odkoupení části pozemku parc. č. 1369/13 v k. ú. České Budějovice 33935004+8. února. 2016 17:29:00
16.15Dispozice s majetkem města -zrušení usnesení (odkoupení dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 3)3937002+8. února. 2016 17:31:00
16.16Dispozice s majetkem města – směna objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 s příslušnými pozemky v k. ú. Litvínovice za objekt Puklicova čp. 900/73 v k. ú. České Budějovice 3 – zrušení usnesení3933006+8. února. 2016 17:34:00
16.17Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)3729035+8. února. 2016 18:11:00
17.00Účast města České Budějovice v destinační společnosti Českobudějovicko -Hlubocko, z. s.3724094+8. února. 2016 18:30:00
18.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 20163627009+8. února. 2016 18:31:00
19.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3530005+8. února. 2016 18:38:00
20.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3532003+8. února. 2016 18:42:00
21.00Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 3534001+8. února. 2016 18:44:00
22.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 11. a 21. prosince 2015, 11., 12., 25. a 28. ledna, 1. února 20163532003+8. února. 2016 18:46:00
23.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3532003+8. února. 2016 18:55:00
23.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3532003+8. února. 2016 18:56:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"