Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021023

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2021023 ze dne 6. 9. 2021.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3939000+6. září. 2021 09:07:10
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3936003+6. září. 2021 09:10:22
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4030181+6. září. 2021 09:11:25
1.00Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích4139011+6. září. 2021 09:26:38
2.00Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 20224239030+6. září. 2021 10:11:07
3.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20204242000+6. září. 2021 10:12:18
4.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20204242000+6. září. 2021 10:14:08
5.00Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství4238004+6. září. 2021 10:26:51
6.00Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace4240002+6. září. 2021 10:30:59
7.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20204240002+6. září. 2021 10:32:36
8.00Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích4238004+6. září. 2021 10:36:01
9.00Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích4239003+6. září. 2021 10:36:44
10.00Zmocnění k předávání majetku k hospodaření školám a školským zařízením - změna usnesení zastupitelstva města č. 337/20094236006+6. září. 2021 10:38:23
11.00Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Diecézní charitu České Budějovice4238013+6. září. 2021 10:46:27
12.00Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče v Českých Budějovicích4239003+6. září. 2021 10:53:05
13.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 20204237005+6. září. 2021 10:54:46
14.00Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách", "Most ev. č. CB - 013 na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny" a "Revitalizace parku Dukelská"4236006+6. září. 2021 10:57:42
15.00Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20214233009+6. září. 2021 11:07:38
16.00Rozpočtové opatření číslo 111 - úprava rozpočtu 20214227069+6. září. 2021 11:13:39
17.00Rozpočtová opatření číslo 139 až 14142320010+6. září. 2021 11:15:39
18.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 32 a V 334234008+6. září. 2021 11:17:06
19.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2021 - Výzva 24236006+6. září. 2021 11:21:00
20.00Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice4236006+6. září. 2021 11:24:07
21.00Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – individuální žádosti o prominutí nájemného4235007+6. září. 2021 11:25:35
22.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 241/6  v k. ú. Staré Hodějovice4235007+6. září. 2021 11:32:18
22.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2599/62 a č. 2599/66, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Nad Potokem, Mladé)4232064+6. září. 2021 11:46:15
22.03Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 492/3 a parc. č. 499/1 v k. ú. Branišov u Dubného4235007+6. září. 2021 11:53:12
22.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná čp. 1422, sídl. Šumava – vypořádání spoluvlastnického podílu k jednotce – garáži)4234008+6. září. 2021 11:54:43
22.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3271/7, 3271/8, 3273/7, 3273/8, 1000/3, vše v k. ú. Lhotka u Třebče a pozemků parc. č.  2762/3, 2762/4 a záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7, vše v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů4138003+6. září. 2021 12:01:44
22.06Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 2734/1, 2734/49, 2734/53, 2734/54, 2734/55, k. ú. České Budějovice 7, ZTV U Školy 2. etapa, Rožnov4140001+6. září. 2021 12:02:54
22.07Dispozice s majetkem města – vzájemné budoucí darování pozemků pro stavbu přeložku silnic – 5. etapa, k. ú. České Budějovice 5 a 6, Nové Hodějovice  4139002+6. září. 2021 12:05:09
22.08Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1012/6 a 1012/14, k. ú. České Budějovice 7 (ul. Roudenská)4137004+6. září. 2021 12:06:19
22.09Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2137/157, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava, ul. Husova tř., Krčínova)4140001+6. září. 2021 12:07:38
22.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 641120155-6. září. 2021 12:10:09
22.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2755/3 a části pozemku parc. č. 2750/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. J. Hůlky, Rožnov41017222-6. září. 2021 12:12:18
22.12Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné4105351-6. září. 2021 12:16:42
22.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 552/8 v k. ú. Haklovy Dvory40017167-6. září. 2021 13:11:15
22.14Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 3/52, v k. ú. Haklovy Dvory 40012217-6. září. 2021 13:12:47
22.15Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 212/4, 212/11 a 212/24, v k. ú. České Vrbné40012226-6. září. 2021 13:14:20
22.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – Šindlovský rybník, parc. č. 234/1 v k. ú. Třebín – Homolský rybník a parc. č. 1474/1 v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou – Čejkovický rybník40023125-6. září. 2021 13:16:01
23.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4037003+6. září. 2021 13:21:49
24.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. a 28. června, 2. a 19. července a 23. srpna 20214037003+6. září. 2021 13:22:48

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"