Stavební úpravy ulice U Malše

Popis akce

Jedná se o provedení stavebních úprav v ulici U Malše v Českých Budějovicích. Stavba je rozdělena na větev „A“ – ulice U Malše v úseku mezi ulicemi Lidická a Tylova, větev „B“  - ulice U Malše v úseku od ulice Tylova do konce ulice U Malše a větvě „Tylova“  - v úseku od ulice U Malše směrem k bytovým domům (směr k ulici Mánesova).

Větev "U Malše-A" bude tvořit propojení mezi ulicemi Tylova a Lidická. Délka komunikace činí 104,00m. Na obou stranách komunikace bude zřízen chodník a v části úseku budou mezi jízdním pruhem a chodníkem umístěna kolmá pakovací stání pro osobní vozidla.

Větev "U Malše-B" je navržena jako slepá místní obslužná komunikace – zóna 30. Délka komunikace činí 71,5m. Místně budou plochy podél komunikace doplněny podélnými a kolmými parkovacími stáními. V koncové části ulice bude úvraťové obratiště pro osobní vozidla. Na konci ulice je navržena plocha zeleně zabraňující dvoustopým vozidlům vjíždět na stezku pro chodce a cyklisty.

Větev "Tylova" je navržena jako parkoviště (místo ležící mimo pozemní komunikaci). Tato větev je navržena také jako slepá komunikace. Délka komunikace činí 44,8m. Po obou stranách komunikace jsou navržena kolmá parkovací stání. Na konci ulice je navrženo obratiště pro osobní vozidla.

Rekonstrukce kanalizace zahrnuje výměnu potrubí sběrače C1-5 od křižovatky ulic Lidická - U Malše po šachtu v křižovatce ulic U Malše - Tylova a výměnu potrubí sběrače C1-5-2 v celém rozsahu tzn. od ulice Tylova do konce ulice U Malše.

Rekonstrukce vodovodu zahrnuje výměnu stávajících litinových řadů v celé délce ulice, výměnu nevyhovujících šoupátek v uzlových bodech, osazení nových podzemních hydrantů a výměnu nevyhovujících domovních přípojek až po hranici parcely resp. vnější stěnu objektu.

Seznam stavebních objektů

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 02 - Kanalizace

SO 03 - Kanalizační přípojky

SO 04 - Vodovod

SO 05 - Vodovodní přípojky

SO 06 - Veřejné osvětlení

SO 07 - Přeložka sdělovacích kabelů

SO 08 - Kabelové vedení STARNET

Předpokládané zahájení prací

16.8.2021

Předpokládané dokončení prací

13.1.2022

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

Finanční prostředky

14 415 706,45 Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 10. 8. 2021.