Stavební úpravy ulice U Malše

Jedná se o provedení stavebních úprav v ulici U Malše v Českých Budějovicích. Stavba je rozdělena na větev „A“ – ulice U Malše v úseku mezi ulicemi Lidická a Tylova, větev „B“  - ulice U Malše v úseku od ulice Tylova do konce ulice U Malše a větvě „Tylova“  - v úseku od ulice U Malše směrem k bytovým domům (směr k ulici Mánesova). 

  • Větev "U Malše-A" bude tvořit propojení mezi ulicemi Tylova a Lidická. Délka komunikace činí 104,00m. Na obou stranách komunikace bude zřízen chodník a v části úseku budou mezi jízdním pruhem a chodníkem umístěna kolmá pakovací stání pro osobní vozidla.
  • Větev "U Malše-B" je navržena jako slepá místní obslužná komunikace – zóna 30. Délka komunikace činí 71,5m. Místně budou plochy podél komunikace doplněny podélnými a kolmými parkovacími stáními. V koncové části ulice bude úvraťové obratiště pro osobní vozidla. Na konci ulice je navržena plocha zeleně zabraňující dvoustopým vozidlům vjíždět na stezku pro chodce a cyklisty.
  • Větev "Tylova" je navržena jako parkoviště (místo ležící mimo pozemní komunikaci). Tato větev je navržena také jako slepá komunikace. Délka komunikace činí 44,8m. Po obou stranách komunikace jsou navržena kolmá parkovací stání. Na konci ulice je navrženo obratiště pro osobní vozidla.

Rekonstrukce kanalizace zahrnuje výměnu potrubí sběrače C1-5 od křižovatky ulic Lidická - U Malše po šachtu v křižovatce ulic U Malše - Tylova a výměnu potrubí sběrače C1-5-2 v celém rozsahu tzn. od ulice Tylova do konce ulice U Malše.

Rekonstrukce vodovodu zahrnuje výměnu stávajících litinových řadů v celé délce ulice, výměnu nevyhovujících šoupátek v uzlových bodech, osazení nových podzemních hydrantů a výměnu nevyhovujících domovních přípojek až po hranici parcely resp. vnější stěnu objektu.

Předpokládané zahájení prací 16. srpna 2021
Předpokládané dokončení prací 13. ledna 2022, nový termín 27. dubna 2022 (více viz poznámka)
Zhotovitel Eurovia CS, a.s.
Finanční prostředky 14 415 706, 45 Kč bez DPH

Poznámka

Při realizaci zakázky došlo ke změně dílčího termínu pro ukončení stavebních prací. Důvodem pro změnu doby plnění je zejména skutečný technický stav kanalizace např. nutnost opravy kanalizačního řadu C1-5-1, skutečné množství kanalizačních přípojek a ruční hloubení rýh pro jejich výměnu s ohledem na ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. K ukončení stavebních prací dle původní smlouvy mělo dojít k 16. 1. 2022 (do  5 měsíců ode dne zahájení prací na díle). V termínu od 19. 12. 2021 do 13. 3. 2022 je zimní přestávka a stavební práce by tedy měly být ukončeny do 27. 4. 2022.