Stavebníci obnoví inženýrské sítě v Mánesově ulici

 

Mánesova ulice, úsek Novohradská - Čechova - stavební úpravy vodovodu a kanalizace

Stavební úpravy vodovodních řadů a krátkého úseku kanalizace v ulici Mánesova v úseku od křižovatky s Novohradskou ulicí po Mlýnskou stoku zahrnují obnovu inženýrských sítí ve stávajících trasách a odstranění  veškerých konstrukcí stávajících řadů.

„Podstatnou část prací v tomto úseku tvoří obnova vodovodních řadů, a to zejména dimenzí DN 400 (tvárná litina) a DN 160 (polyethylen). Materiálem kanalizace je železobeton. Stavba proběhne při zachování obousměrného provozu dopravy s tím, že jízdní pruhy budou zúženy na 2,75 m a rychlost omezena na 30 km/h. Při stavbě dojde rovněž ke krátkodobé jednotlivé uzavírce křižovatek. Nová vodovodní a kanalizační potrubí budou místně vyvedena i do ulic křižujících Mánesovu ulici,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický s upřesněním, že po dobu provádění prací spojených s pokládkou nového vodovodního potrubí, bude náhradní zásobování vodou v lokalitě zajištěno pokládkou tzv. suchovodu s přepojením domovních přípojek s osazením uzávěrů.

„Vlastní stavba bude zahájena zřízením suchovodu pro zásobení přilehlých nemovitostí pitnou vodou. Před jeho připojením na vodovodní síť bude provedena tlaková zkouška, proplach, dezinfekce a rozbor vody. Staveniště se předává dne 24. 7. 2017 a práce by měly skončit do 100 dnů. V současné době zhotovitel projednává dopravně inženýrská opatření a zajišťuje související povolení,“ dodává k investici za 15 milionů korun náměstek Petr Holický.