Strategický plán rozvoje města České Budějovice 2014+

V rámci činností souvisejících se zpracováním nového Strategického plánu města České Budějovice na období 2014-2020 bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany Českých Budějovic a zástupci podnikatelské sféry.

Cílem 1. fáze zpracování nového Strategického plánu bylo vytvoření komplexní analýzy aktuálního stavu a trendů týkajících se kvality života občanů ve městě. Následně mělo dojít ke stanovení nových rozvojových priorit a identifikaci konkrétních projektů, které budou odpovídat potřebám města a jeho občanům v příštím období.

Dotazníkové šetření probíhalo v posledním čtvrtletí 2012. Informace o zpracovávání nového strategického plánu spolu s přiloženým dotazníkem byla občanům města nabídnuta v prosincovém vydání Radničních listů.

Strategický plán města má sloužit především k uspokojování potřeb obyvatel města. Plánování dalšího směřování města proto jistě nelze uskutečňovat bez znalosti názorů jeho občanů, kteří tímto mj. získali jednu z možností bezprostředně podobu nové městské koncepce ovlivnit.

Výsledky zpracovaného dotazníkového šetření maleznete v pravé části této stránky. 

Vzhledem ke zdržení zpracování a zveřejnění výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Českým statistickým úřadem, došlo také k posunu harmonogramu zpracování strategického plánu, neboť se jednalo o data, která jsou pro vytvoření komplexního profilu města stěžejní. Dokončení analytické části bylo tedy plánováno v závislosti na dostupnosti statistických dat v průběhu prvního pololetí roku 2013. První setkání pracovní skupiny Doprava a technická infrastruktura pak bylo uskutečněno v průběhu června 2013.

Bohužel původní očekávání, že bude nový strategický plán předložen ke schválení zastupitelstvu města v červnu 2014 nebylo naplněno. Z důvodu nedodržení stanoveného harmonogramu, rozcházejících se představ na způsob a kvalitu zpracování tohoto koncepčního dokumentu města byla se zpracovatelem strategického plánu uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dílo.

Také s ohledem na vývoj příprav nadcházejícího programovacího období bylo nakonec od tvorby strategického plánu ustoupeno, neboť místo něj bude s částečným využitím již vyhotovených podkladů zpracován tzv. Integrovaný plán rozvoje území 2014-2020 (IPRÚ). Tento dokument přejímá všechny ambice strategického plánu, navíc bude zpracován na principu integrovaného přístupu. Nebude tedy nutné omezovat podporované aktivity na hranice města, ale zvolené tematické priority zahrnou logický územní celek (např. správní území obce s rozšířenou působností) a jednotlivé projekty budou v celku tvořit synergický efekt.

Princip tvorby IPRÚ dále vychází z metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zajišťuje tak provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu a bude v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU).

V konečném důsledku zajistí IPRÚ v období 2014-2020 realizaci a spolufinancování definovaných aktivit z fondů EU.