Strategie rozvoje kultury

Dne 2.5.2012 byla se společností PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů s.r.o. (dále jen firma Proces), uzavřena smlouva o dílo č.2012000686, na základě které se ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě č.2012000686, firma zavázala pro město zhotovit dílo – zpracování „Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích“. Sjednaná cena díla činila 300 000 Kč bez DPH, přičemž první část ceny díla v částce 150 000 Kč bez DPH byla splatná po provedení tzv. analytické části díla. Tato část díla byla převzata a uhrazena ke dni 7.2.2013. Obě strany se dohodly po určitých nesrovnalostech, že spolupráci ukončí dne 17.04.2014 Dohodou o ukončení smlouvy o dílo.

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF

Smlouva o dílo a dodatek ke smlouvě

Verze Strategie rozvoje kultury k 20.12.2013, její analytická část

Oponentní posudek k verzi Strategie k 20.12.2013