Střední zdroje znečišťování ovzduší

 

(provozované na území obce s rozšířenou působností)

  1. Provozovatel středního zdroje znečišťování ovzduší (právnická osoba nebo fyzická osoba s oprávněním k podnikání) je ze zákona povinnen vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámení o výpočtu poplatku /§  19 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší/ a souhrnnou provozní evidenci /§ 11 odst. 1 písm. e) zák. o ochraně ovzduší/ předat vždy do 31. 3. kalendářního roku prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Při uvádění nového zdroje do provozu má provozovatel povinnost oznámení o výpočtu poplatku nahlásit do 2 měsíců od uvedení do provozu. Povolení k výstavbě a k uvedení do provozu středních zdrojů vydává Krajský úřad.
  2. Počínaje rokem 2011 je tedy pro všechny provozovatele středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší spuštěna povinnost ohlašování agendy ovzduší výhradně prostřednictvím datového standardu. Náležitosti ohlašování jsou dány výše citovaným zákonem č. 25/2008 Sb. Podle § 4 tohoto zákona je zřízen Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), jehož provozovatelem je CENIA, Česká informační agentura v životním prostředí. ISPOP je inforamční systém, který zajišťuje příjem a zpracování vybraných ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí a další distribuci hlášení dotčeným institucím státní a veřejné správy.
  3. Pro přístup k ISPOP bude jednotlivým provozovatelům, kteří neohlašovali do ISPOP údaje za rok 2009 zřízen individuální účet, jehož správa bude umožněna na základě přihlášení prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla. Tyto údaje budou distribuovány do datových schránek ohlašovatelů. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.ispop.cz
  4. Po prověření předložených údajů pak správní orgán stanoví výši poplatku rozhodnutím.