Strukturální fondy opět pomohou občanům města České Budějovice

Je jistě velice potěšující, že město České Budějovice nezůstává pozadu a snaží se využít dotací nabízených Evropskou unií. Jedním ze základních cílů Evropského společenství je podpora ochrany životního prostředí. De facto každý projektový záměr doporučený k financování ze SF musí splňovat jasně definovaná pravidla ochrany ŽP. Proto statutární město České Budějovice pověřilo pracovníky odboru rozvoje a cestovního ruchu, aby zpracovali žádost o dotaci z operačního programu Infrastruktura na projekt „Trolejbusová trať sídliště Vltava - České Vrbné v ČB“. Hlavní přínosem této investiční akce bude snížení emisí produkovaných autobusy MHD s dieselovými motory v této lokalitě, neboť díky nově vybudované trolejové trati budou nasazeny trolejbusy na ekologické palivo.

Vezmeme-li v úvahu, že se veškeré práce na projektu odehrávaly ve velmi rychlém sledu, je velkým úspěchem, že byla kompletní žádost se všemi přílohami včas předána na odpovědná místa. Za to patří poděkování i pracovníkům Dopravního podniku města ČB, kteří na tomto projektu velmi úzce spolupracovali.

21. 12. 2005 jsme obdrželi vyjádření z Ministerstva dopravy, v němž jsme byli informováni o tom, že byl tento projekt schválen a doporučen k financování ze Strukturálních fondů EU.

Projekt je tak logickým vyústěním snah města o řešení dopravní situace v krajském městě.