Toulky historií města

Část první

/ Snad žádná věž se nestala tak výrazným symbolem města jako ta zdejší pro České Budějovice. / Více

Část druhá

/ Město pod Černou věží má dlouhou a zajímavou historii. / Více

Část třetí

/ Od r. 1263 probíhaly přípravy k nejvýznamnějšímu dílu Přemysla Otakara II. v jižních Čechách – k založení Českých Budějovic. / Více

Část čtvrtá

/ Severně od soutoku Vltavy a Malše vznikla ves Budivojovice. / Více

Část pátá

/ K vlastnímu počátku stavby však došlo až v r. 1265 a tento rok je rokem vzniku Českých Budějovic. / Více

Část šestá

/ Jako králův služebník provedl Hirzo v r. 1265 založení města. / Více

Část sedmá

/ Na jaře r. 1265 začala výstavba města. / Více

Část osmá

/ Pro opevnění města se hodilo vše. / Více

Část devátá

/ Město se zdárně rozvíjelo. / Více

Část desátá

/ Město potřebovalo také hospodářské zázemí. / Více

Část jedenáctá

/ Nález mincí odkrytý v r. 1936 představuje významnou skutečnost. / Více

Část dvanáctá

/ Podívejme se nyní na obyvatele města a jejich správu a samosprávu. / Více

Část třináctá

/ Městský rychtář byl zpočátku ve městě mužem číslo 1. / Více

Část čtrnáctá

/ Do čela města se vypracovali zástupci městského obyvatelstva. / Více

Část patnáctá

/ Už asi ve 20. letech 14. století vzniká městská kancelář a objevují se první zmínky o městském notáři. / Více

Část šestnáctá

/ České Budějovice se brzy vyvinuly v důležité středisko obchodu v jižních Čechách. / Více

Část sedmnáctá

/ České Budějovice v době předhusitské byly městem převážně řemeslnickým. / Více

Část osmnáctá

/ Středověké město potřebovalo vhodné podmínky a předpoklady, aby se mohlo všestranně rozvíjet. / Více

Část devatenáctá

/ Skutečným „otcem města“ byl však až Karel IV. / Více

Část dvacátá

/ Všechna Karlova privilegia potvrdil jeho syn Václav IV. / Více

Část dvacátá první

/ České Budějovice se na počátku 14. století měly čile k světu. / Více

Část dvacátá druhá

/ Hrozilo také nebezpečí infekčních nemocí. / Více

Část dvacátá třetí

/ Obyvatelé měst potřebovali mít alespoň základní vzdělání. / Více

Část dvacátá čtvrtá

/ Náboženství vůbec hrálo v životě středověké společnosti nesrovnatelně významnější roli než dnes. / Více

Část dvacátá pátá

/ Ve středověku psali různí písaři název našeho města různě. / Více

Část dvacátá šestá

/ Ve 14. století dvorů v okolí města přibývá. / Více

Část dvacátá sedmá

/ Na sklonku 13. století nastal v Čechách konečně klid a lidé se začali vzpamatovávat z nedávných hrůz. / Více

Část dvacátá osmá

/ Nelze říci, že by se král Jan o město nestaral. / Více

Část dvacátá devátá

/ Král Václav si byl vědom významu našeho města. / Více

Část třicátá

/ České Budějovice byly v období těsně před husitskými válkami poměrně velkým a dobře prosperujícím městem. / Více

Část třicátá první

/ České Budějovice přežily husitskou revoluci bez větší újmy. / Více

Část třicátá druhá

/ České Budějovice byly v první polovině 16. století hospodářsky i politicky silným městem. / Více

Část třicátá třetí

/ Teprve po r. 1520 se objevují zprávy o těžbě stříbra v okolí města a rychle jich přibývá. / Více

Část třicátá čtvrtá

/ Nejvýznamnější však zůstala těžba stříbra. / Více

Část třicátá pátá

/ V 16. století představovaly České Budějovice důležité hospodářské centrum. / Více

Část třicátá šestá

/ Viditelným znamením bohatství města se však stala především Černá věž. / Více

Část třicátá sedmá

/ Dějiny našeho města byly vždy součástí dějin celého státu. / Více

Část třicátá osmá

/ České Budějovice na počátku 17. století představovaly velké a zámožné město. / Více

Část třicátá devátá

/ České Budějovice byly národnostně smíšené, ale jednoznačně katolické. / Více

Část čtyřicátá

/ Třicetiletá válka začala. / Více

Část čtyřicátá první

/ Spolu s Rudolfovem získaly České Budějovice i povinnost pokračovat v důlní činnosti. / Více

Část čtyřicátá druhá

/ Vážné starosti vzbuzovala i hospodářská situace města a celé země po r. 1620. / Více

Část čtyřicátá třetí

/ Nejvyšší zemské úřady a korunovační klenoty v našem městě. / Více

Část čtyřicátá čtvrtá

/ Požár města. / Více

Část čtyřicátá pátá

/ První léta po válce. / Více

Část čtyřicátá sedmá

/ Barokní tvář města. / Více

Část čtyřicátá osmá

/ Za vlády Marie Terezie. / Více

Část čtyřicátá devátá

/ Politika reforem. / Více

Část padesátá

/ Národ se začíná probouzet. / Více

Část padesátá první

/ Počátky průmyslu v našem městě. / Více

Část padesátá druhá

/ Koněspřežka. / Více

Část padesátá třetí

/ Město před rokem 1848. / Více

Část padesátá čtvrtá

/ Revoluční rok. / Více

Část padesátá pátá

/ České Budějovice v 50. letech 19. století. / Více

Část padesátá šestá

/ Na prahu nové éry. / Více

Část padesátá sedmá

/ O školství a spolcích. / Více

Část padesátá osmá

/ Nová tvář města. / Více

Část padesátá devátá

/ Průmysl a dělnictvo. / Více

Část šedesátá

/ Výstavba železniční sítě. / Více

Část šedesátá první

/ Školství a kultura. / Více

Část šedesátá druhá

/ Rozvoj průmyslu, hlavně českého. / Více

Část šedesátá třetí

/ Město se modernizuje. / Více

Část šedesátá čtvrtá

/ Za první světové války. / Více

Část šedesátá pátá

/ Na sklonku monarchie. / Více

Část šedesátá šestá

/ První léta svobody. / Více

Část šedesátá sedmá

/ České Budějovice ve dvacátých letech. / Více