Útvar hlavního architekta

Kde nás najdete

budova radnice na náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 
vchod č. 3, 2. patro, č. dveří 250c, 250d, 250e

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Ing. Michal Šram
vedoucí odboru
386 801 703 sramm@c-budejovice.cz kancelář 250e
Lucie Baláková
sekretariát
386 801 702 balakoval@c-budejovice.cz kancelář 252

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Představení záměru zklidnění dopravy v centru města, vizualizace úprav.

Statutární město České Budějovice nechalo zpracovat „Strategický plán udržitelné městské mobility – SUMP“. Zpracovatelem je firma AF-CITYPLAN s.r.o.

Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích shrnuje zásady jejího umisťování a způsob označování provozoven.

Hledání kompromisního řešení pro zlepšení vnitřní dopravní obslužnosti města.

Činnost odboru

Tvorba, sledování a aktualizace dlouhodobých koncepcí územního rozvoje z hledisek urbanistických a architektonických požadavků na využívání a tvorbu prostorového uspořádání území, koncepcí organizace a regulace dopravy všech druhů, koncepcí technické infrastruktury, koncepcí tvorby a ochrany životního prostředí, rozvoje zeleně a veřejných prostranství a pravidel uplatňování požadavků památkové péče.

- navrhování urbanistických a architektonických požadavků na využívání, tvorbu a změny prostorového uspořádání území, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury

- vytváření a navrhování podmínek a požadavků na tvorbu a ochranu území podle zvláštních právních předpisů, zejména tvorbu a ochranu ŽP a památkovou péči

- spolupráce s odbornými odbory magistrátu při řešení koncepčních a rozvojových záměrů města ve všech oblastech působnosti samosprávy města

- provázání SPM a dalších strategických dokumentů (IPOD atd.) s tvorbou a uplatňováním koncepcí územního rozvoje a ÚPP a ÚPD

- podílí se a dohlíží na zpracování urbanistických a architektonických, dopravních, technických a technologických studií, generelů, vyhledávacích studií a investičních záměrů, změnách ÚPn a RPn a odborných dokumentací zpracovaných i pro oblast ŽP a PP, zpracovaných ostatními odbory nebo zadávaných externě a projektové dokumentace investic města dle předem dohodnutého plánu výběru problematik nebo po vzájemné dohodě

- koordinace řešení rozporů mezi oprávněnými zájmy a požadavky města založenými na platné ÚPD a dalších plánovacích a jiných dokumentech a mezi zájmy a požadavky investorů, vlastníků, projektantů, provozovatelů atp. při zásazích do územní struktury města, urbanismu, architektury, dopravy, ŽP a PP (ve spolupráci)

- výhledově zpracování menších urbanistických a architektonických studií pro vnitřní potřebu HA a ostatních odborů, které nebudou zadány externě

- výběr lokalit a záměrů, které by měly být řešeny formou urbanistických a architektonických soutěží a příprava podmínek pro tyto soutěže a jejich organizace (nebo spolupráce s OÚP)

- zajišťování činnosti dopravní komise RM a spolupráce s dalšími komisemi

- vykonává servis orgánům samosprávy města, komisím, výborům a odborům MM při řešení problematiky územního plánování, urbanismu a architektury, dopravy, ŽP a PP