Upozornění pro podnikatele provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly

 

Pokud si dopravci nepospíší, budou na živnostenském úřadě čekat

Na problematiku aktuálních povinností dopravců tzv. velkými vozidly jsme se ptali na obecním živnostenském úřadě.


Proč vlastně musí dopravci přijít na živnostenský úřad?

Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č.119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon mj. novelizoval i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.

Podnikatelé, kteří byli k 1. 6. 2012 oprávněni provozovat silniční motorovou dopravu velkými vozidly, jsou povinni do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. (tj. do 1.6.2013) požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle aktuálně platného znění živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě.


Týká se povinnost všech dopravců?

Nikoli, pouze těch, kteří provozovali k 1. 6. 2012 dopravu tzv. velkými vozidly. Za velké vozidlo se považuje vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.


Jaké doklady musí dopravci provozující dopravu velkými vozidly do 1. 6. 2013 na OŽÚ předložit?

Jedná se o tyto doklady:

  • osvědčení o finanční způsobilosti (vydává Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy)
  • osvědčení o odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce (vydává rovněž Krajský úřad  – viz. předchozí bod)
  • doklad osvědčující právní důvod k užívání alespoň jednoho velkého vozidla (leasingová nebo nájemní smlouva nebo velký technický průkaz)
  • má-li odpovědný zástupce skutečnou vazbu k podnikateli, tak doklad prokazující tuto skutečnou vazbu (např. pracovní smlouvu – je-li odpovědný zástupce zaměstnanec, nebo výpis z obchodního rejstříku – je-li odpovědný zástupce např. jednatel společnosti apod.)
  • pokud odpovědný zástupce nemá k podnikateli skutečnou vazbu, je nutno předložit jiný typ smlouvy (např. smlouva o pracovní činnosti, smlouva o provedení práce, popř. jiná smlouva).

Budou muset dopravci  na úřadě platit nějaký správní poplatek?

Transformace této živnosti je od správního poplatku osvobozena.


A co dopravci, kteří před 1. 6. 2012 oznámili živnostenskému úřadu, že provozování své dopravy na určitou dobu přerušují? Ti také musí do 1. 6. 2013 přijít na živnostenský úřad?

Dle výkladu Ministerstva dopravy, potažmo Krajského úřadu, se i těchto dopravců shora uvedené povinnosti v plném rozsahu týkají. Pokud tedy chtějí v budoucnu jezdit velkými vozidly, musí do 1. 6. 2013 na OŽÚ přijít a doložit všechny požadované doklady, a to i když provozování živnosti přerušili.


Co se stane s těmi, kteří se do 1. 6. 2013 na živnostenský úřad nedostaví?

Pokud podnikatel nepožádá o změnu rozsahu předmětu podnikání do 1. 6. 2013 a nedoloží příslušné doklady, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na dopravu MALÝMI VOZIDLY, tj. na předmět podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ a tedy pozbyde oprávnění k dopravě velkými vozidly.

Podnikatel ovšem může kdykoli poté požádat o rozšíření koncese opět na velkou. Bude muset však uhradit opakovaně příslušný správní poplatek a samozřejmě doložit splnění všech požadovaných náležitostí.


Proč by měli podnikatelé, kterých se uvedené povinnosti týkají, přijít na živnostenský úřad co nejdříve?

Je zapotřebí si uvědomit, že v našem správním obvodu má více než 300 dopravců koncesi na dopravu velkými vozidly. K tomu, abychom mohli na základě jejich žádosti provést změnu rozsahu předmětu podnikání na „nové znění“, musíme žádat o stanovisko již zmiňovaný odbor dopravy na Krajském úřadě. Pokud podnikatel nedodá všechny požadované doklady, celá procedura se protahuje. Teprve poté, co obdržíme souhlasné stanovisko z krajského úřadu, můžeme ve věci rozhodnout.

Takže doporučujeme dopravcům, aby opravdu nenechávali vyřízení této záležitosti až na poslední chvíli. Lze předpokládat, že v květnu budou muset na úřadě dlouhé hodiny čekat, zatímco v současné době je čekací doba nepoměrně kratší.