Úsek D3 Úsilné-Hodějovice je klíčový

Úsek dálnice Úsilné - Hodějovice je klíčový nejen pro tranzitní dopravu, protože povede k většímu komfortu i zrychlení, ale i pro samotné České Budějovice. Projekt stále provází nedořešené otázky, které jej mohou zbrzdit, proto se hledá takové řešení, aby k žádným prodlevám nedošlo. Ve hře jsou totiž evropské peníze, z nichž má být tento úsek dálnice financován.

Jednání svolané Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o dostavbě D3 mělo své druhé kolo. Při tom prvním v dubnu společně s radním pro dopravu a územní plán Jihočeského kraje Antonínem Krákem, nás generální ředitel ŘSD David Čermák seznámil s úrovní rozpracovanosti jednotlivých úseků dálnice od Veselí nad Lužnicí po Hodějovice na Českobudějovicku a ujistil nás, že D3 má jako liniová stavba prioritu Ředitelství silnic a dálnic i české vlády. Jedním z důvodů, proč se dostavba těší tomuto zájmu je i potřeba vyčerpat evropské prostředky do roku 2015 a následně z operačního programu doprava OPDII, a právě tato klíčová stavba má zpracovanou dokumentaci a potřebná povolení. Na oplátku jsme přislíbili podat pomocnou ruku při výkupu pozemků a kraj nabídl i maximální součinnost při řešení dalších problémů, které se mohou dálnice a dálničních staveb týkat.

Počátkem tohoto týdne se konalo druhé setkání. Hovořilo se konkrétně o úseku 0310/IÚsilné - Hodějovice, kde bude dálnice jihočeskou metropoli obcházet. A právě tato část je pro naše město klíčová, protože z Českých Budějovic vyvede tranzitní dopravu, která zásadně zahušťuje město. Navíc je trasa dálnice naplánována tak, aby nenarušila místní dopravu a dopravní spojení. Celkově tak přinese nejen rychlejší tranzitní cestování, ale i podstatné dopravní zklidnění.

Vyprojektování tohoto úseku dálnice bylo velmi náročné, protože trasa prochází v blízkosti sídel, což s sebou nese problémy s hlučností i napojením na stávající dopravní síť. Proto do jednání o její konečné trase vstoupilo nejen město, ale i okolní obce tzv. memorandem obcí. Přestože byla nalezena shoda a v roce 2011 nabylo územní rozhodnutí právní moci, zůstávají některé nedořešené sporné body. Těmi jsou mimoúrovňové křižovatky, které spolu s dalšími dopravními stavbami, z nichž nejvýznamnější je tunel Pohůrka a třináct mostních objektů, zásadně komplikují výstavbu celého úseku.

Právě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) byly stěžejním bodem jednání této pracovní skupiny. Komplikací je především MÚK Hlinsko a Pohůrka. Podmínku ministerstva vnitra v územním rozhodnutí, že MÚK Hlinsko a Pohůrka nebudou spojeny průpletovým úsekem, tj. úsekem, na němž dochází k tzv. průpletu jízdních proudů v témž dopravním směru , a připojovací a odbočovací pruhy budou ukončeny v požadované vzdálenosti před portály tunelu, totiž není možné v rámci stávající dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) splnit. Dodržet požadovanou vzdálenost konce připojovacích a odbočovacích pruhů není možné, vzhledem k blízkosti portálu tunelu, právě bez průpletového úseku.

Z jednání pracovní skupiny vyplynulo, že tento problém není možné řešit ani zkrácením tunelu, což znemožňuje memorandum obcí, ani vypuštěním MÚK Pohůrka, protože přivaděč realizovaný z prostředků  kraje je v pokročilém stadiu realizace. Problém tedy bude řešit ŘSD a PRAGOPROJEKT, a ve hře je i jiná varianta křižovatky MÚK Pohůrka, či jiné provedení křížení. Takováto úprava se ale neobejde bez projednání s obcí Srubec, s přihlédnutím k jejímu územnímu plánu. Protože tyto změny mohou negativně ovlivnit průběh celé výstavby, zvažuje se i možnost MÚK Pohůrka vynechat a dopracovat až v pozdějším termínu. Tím by nedošlo k průtahu příprav. Stavba D3 0310/I bude hrazena z evropských fondů a musí se stihnout v termínu.

Ke změnám dochází i v případě MÚK Pohůrka a MÚK Hodějovice. Změnila se totiž norma, ČSN 73 6110, ve vzdálenosti mezi konci přídatných pruhů. Jako jedno z možných řešení je vypuštění MÚK Hodějovice, o čemž se bude jednat zejména s obcí Staré Hodějovice a městem České Budějovice.

Problémy jsou však i s přivaděči k MÚK, především toho Hlinského. Jako kompromisní řešení se nabízí zahájení přípravy Hlinského přivaděče jako investice kraje, kdy ŘSD bude spolufinancovat nejnutnější část přivaděče jako náhradu za přerušenou sil. III/0341. 


 
 
Miroslav Joch (ČSSD)
1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města České Budějovice
radní a předseda dopravní komise Jihočeského kraje