Usnesení Ústřední povodňové komise

USNESENÍ

Ústřední povodňové komise

ze dne 24. června 2013 č. 9

Ústřední povodňová komise s ohledem na vysoké riziko významné srážkové činnosti povodňového ohrožení ve dnech 24. – 26. června 2013

I. bere na vědomí

a) aktuální informaci Českého hydrometeorologického ústavu o vysokém riziku intenzivních srážek a bouřek;

b) že o stavu povodňového nebezpečí byly informovány krajské povodňové orgány dotčených krajů.

II. upozorňuje

a) na možnost, že v následujících nejméně 48 hodinách hrozí na území České republiky, zvláště pak na Českomoravské vrchovině a návětří severních hor nové povodňové ohrožení včetně tzv. bleskových povodní;

b) že tyto srážky způsobí v zasažených oblastech výrazné vzestupy vodních hladin, ke kterým začne docházet v noci z 24. 6. a v ranních hodinách 25. 6. 2013;

c) na pravděpodobné dosažení 3. SPA na tocích v povodí Nežárky, Malše, na tocích odvodňující Českomoravskou vrchovinu (horní Sázava, Dyje) a přítocích středního Labe (Chrudimka, Loučná, Výrovka) a dalších tocích pramenících na Českomoravské vrchovině (Svratka, Třebůvka a Třebovka). Později dojde ke vzestupu s možností dosažení až 3. SPA i na střední a dolní Lužnici a pravděpodobně i na Stěnavě a menších tocích v Krkonoších;

d) že je velká pravděpodobnost překročení 2.SPA na tocích v povodí horního a středního Labe, na Smědé, Mandavě a Kamenici;

e) že na tocích odvodňujících Jeseníky mohou být vzestupy hladin s dosažením 1.SPA, na Bělé i překročení 2.SPA.  

III. vyzývá povodňové orgány

a) krajů Jihočeského, Vysočina, Středočeského, Pardubického a Jihomoravského, činit všechny kroky ke zvýšení připravenosti na povodňové ohrožení;

b) krajů Libereckého, Ústeckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého a hlavního města Prahy aktivizovat orgány protipovodňové ochrany včetně povodňových hlídek.

IV. doporučuje

a) povodím Labe, Vltavy a Moravy pokračovat v manipulaci na vodních dílech s cílem zvýšit jejich retenční potenciál;

b) vyklizení techniky používané při likvidaci následků po předchozích povodních z koryt vodních toků a z jejich bezprostřední blízkosti v oblastech dle bodu III. a);

c) odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryt vodních toků v oblastech dle bodu II.

V. upozorňuje

a) na vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb. s tím, že plavba na povrchových vodách po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity je zakázána. Informace o vyhlášených povodňových stupních jsou k dispozici na krajských úřadech;

b) na nutnost dodržovat při provádění záchranných a likvidačních prací základní hygienická pravidla tak, jak byla v minulých dnech doporučena Hlavním hygienikem České republiky.

VI. oznamuje

zřízení stálé informační linky povodňové služby MŽP, čísla: 267 122 998 a 267 122 462. 
  
 

Mgr. Tomáš Chalupa
předseda Ústřední povodňové komise