Usnesení ústřední povodňové komise ze dne 26. června 2013

USNESENÍ

Ústřední povodňové komise ze dne 26. června 2013 č. 11

Ústřední povodňová komise s ohledem na srážkovou situaci na území ČR

I. bere na vědomí

aktuální informaci Českého hydrometeorologického ústavu o srážkách a jejich předpokládaném vývoji na území České republiky do večera 26. 6. 2013, resp. do pátku 28.6.2013;

II. upozorňuje

1) na přetrvávající úrovně hladin na 3. SPA na Dolní Novohradce a Chrudimce a na výskyt 2. či 1. SPA na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu, na dolní Vltavě, středním a dolním Labi;

2) na pokračující vzestup dolního Labe s možným dosažením 3. SPA. Na větších tocích s pomalejší odtokovou reakcí budou během dneška a v příštích dnech přetrvávat zvýšené hladiny na úrovni 1. a 2. SPA;

3) na přetrvávající možnost výskytu půdních sesuvů geologicky labilních svahů v oblastech zasažených vydatnými srážkami;

4) na přetrvávající zvýšené riziko vyvracení stromů v podmáčených územích;

5) na výše uvedená rizika opětovně upozorňujeme pořadatele a organizátory dětských táborů a rekreací;

6) na vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb. s tím, že plavba na povrchových vodách po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity je zakázána. Informace o vyhlášených povodňových stupních jsou k dispozici na krajských úřadech;

7) na nutnost dodržovat při provádění záchranných a likvidačních prací základní hygienická pravidla tak, jak byla v minulých dnech doporučena Hlavním hygienikem České republiky;

III. vyzývá povodňové orgány

v oblastech s 2. a 3. SPA k pokračování v aktivitách v souladu s příslušnými povodňovými plány

Mgr. Tomáš Chalupa
předseda Ústřední povodňové komise