Úřední deska

Územní rozhodnutí - výměna stávajícího NTL plynovodu, ul. Strádova, Beránkovo nábř., E. E. Kische, České Budějovice

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

výměna stávajícího NTL plynovodu a plynovodních přípojek - uložení do nové trasy, ul. Strádova, Beránkovo nábř., E. E. Kische, České Budějovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2022 (ostatní plocha), parc. č. 2262/1 (ostatní plocha), parc. č. 2263 (ostatní plocha), parc. č. 2287/1 (ostatní plocha), parc. č. 2460 (ostatní plocha), parc. č. 3950/2 (ostatní plocha), parc. č. 3950/6 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 7.

Vyvěšeno: 
23.05.2023 - 08.06.2023