vedoucí finančního odboru

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7, odst. 3 zákona č.312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na obsazení pracovního místa vedoucího finančního odboru na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

území města České Budějovice a správního obvodu Magistrátu města České Budějovice
 
Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění.

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací (nařízení vlády č.222/2010 Sb., v platném znění), - vysokoškolské vzdělání ekonomického směru

Platové zařazení:   tarifní třída 12
(nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
    
Další požadavky:

- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet Explorer)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
- znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- znalost zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní …, v platném znění
- znalost zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění
- znalost zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
- orientace v rozpočtové skladbě z pohledu územních samosprávných celků (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění)
- znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- orientace v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- orientace v zákoně č. 23/2017 Sb., zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- praxe v provádění finančních a ekonomických analýz ve veřejné správě a v řídící funkci vítána

Benefity: 

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- rekreační zařízení na Nové Peci
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst. 4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.
- poučení o ochraně osobních údajů
- motivační dopis s koncepcí řízení finančního odboru 
- doklad o splnění předpokladů stanovených § 4 zákona   
   č.451/1991 Sb. v platném znění (lustrační osvědčení nebo  
   čestné prohlášení o jeho vyžádání – nevztahuje se na
   uchazeče narozené po 1. 12. 1971)

Informace:

Ing. Marcela Irová  – pověřena řízením FO, ved.odd.poplatků, tel:386801216
Václav Pour – vedoucí personálního odd. KT, tel. 386802011
Stanislava Robová – personální oddělení, tel.: 386802004

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. 08. 2020.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu:

Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 31. 8. 2020 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 20. 7. 2020.