2019/0003

Vítězná nabídka

Vítěz: Jiří Jokl - Budějoviceké dopravní stavby

IČ: 42417473

DIČ: CZ42417473

Cena: 125199

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2019/0003
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Odbor školství a tělovýchovy
Pracovník: Telefon: 386801505 E-mail: baldikoval@c-budejovice.cz
Název zakázky:
Úprava oplocení veřejného sportoviště v ulici Otavská, České Budějovice
Druh zakázky: Stavba
Platební podmínky: SoD
Orientační cena:
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Na adresu: Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Mgr. Kropík Josef, 336
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
0.00 ks Zvýšení oplocení veřejného sportoviště a rozšíření patek sloupků dobetonováním.
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Nejnižší nabídková cena 100