2020/0007

Vítězná nabídka

Vítěz: Ing. arch. Tadeáš MATOUŠEK

IČ: 15938131

DIČ: CZ471012247

Cena: 118000

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2020/0007
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Odbor památkové péče
Pracovník: Telefon: 4302 E-mail: TomandlovaI@c-budejovice.cz
Název zakázky:
Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na roky 2021 - 2025
Druh zakázky: Služby
Platební podmínky: na základě faktury po ukončení prací
Orientační cena: 190000.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Na adresu: Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Tomandlová Irena, kancelář č. 510
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
1.00 ks Vypracovat a předat objednateli programový dokument „Aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na roky 2021 – 2025“ v rozsahu 2 x tištěný materiál a elektronicky (v běžných digitálních formátech). Podrobný rozsah díla viz přiložený návrh smlouvy o dílo, článek III. 190000
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Nejnižší nabídková cena 50
2. Komplexnost a úplnost nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům zadavatele 50