2020/0009

Vítězná nabídka

Vítěz: CATERA SERVICE s.r.o.

IČ: 04355253

DIČ: CZ24751502

Cena: 438635

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2020/0009
Zadavatel:
Základní škola a Základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
Bezdrevská 3, České Budějovice
České Budějovice
00666131
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Základní škola a základní umělecká škola České Budějovice, Bezdrevská 3, České Budějovice
Pracovník: Telefon: 385340326 E-mail: nemecek@zsvltava.cz
Název zakázky:
Dodávka a montáž konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Č. Budějovice
Druh zakázky: Dodávky
Platební podmínky: do 15 dnů po obdržení faktury
Orientační cena:
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: Bezdrevská , České Budějovice
Na adresu: Bezdrevská , České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Markéta Reitzová, ekonomka, tel.385524203, reitzova@zsvltava.cz
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
1.00 ks Konvektomat do školní jídelny dle specifikace v přiloženém dokumentu.
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Nejnižší nabídková cena 100